Znalos prekladu

Znalos» jazykov iných je zmluva v poslednom svete. Dnes pri hµadaní zamestnania sa vy¾aduje nielen angliètina, ale aj iné jazyky. Je skutoène »a¾ké nájs» si prácu tam, kde nie je uvedený jazyk. Potom je dôsledkom otvorenosti Európy a sveta. Globalizácia má bezpochyby mnohé výhody.

Umo¾òuje rýchly obeh informácií medzi µuïmi, ktorí sa nachádzajú niekoµko tisíc kilometrov, dáva a dá sa nájs» knihu na mnohých miestach sveta. Predstavuje v¹ak tieto temné stránky. V dôsledku globalizácie, aj bez toho, aby sme odchádzali z osobitnej krajiny, sme nútení získa» ¹pecifické zruènosti, ktoré by sme nepotrebovali pred desiatimi rokmi. A samozrejme, ako dôkaz, teraz, keï mana¾éri hotelov hµadajú zamestnancov, takmer v¾dy po¾adujú angliètinu. Potom mô¾e niektorým µuïom ¾i» ¹okujúci, preto¾e dokonca aj taká zjavná práca ako upratovanie èasto vy¾aduje schopnos» pou¾íva» cudzí jazyk. Hotely, najmä v rozsiahlych mestách, nav¹tevujú mnohí cudzinci a slu¾ba, bez ohµadu na to, èo robí, chce s nimi komunikova». To je dôvod, preèo sú cudzie jazyky v be¾nom pou¾ívaní, ale väè¹ina µudí sa ich nauèí trochu povrchne. Mnohí mô¾u komunikova» v cudzom jazyku, ale nevedia to perfektne. Preto ak máme nejaký ¹pecializovaný text, ktorý chceme prelo¾i», nie je tak jednoduché nájs» posledného snov. Pokiaµ ide o doklad o právnom preklade, potrebujete vedie» veµa ¹pecializovaných výrazov, ktoré majú aj cudzí prekladatelia. Nemalo by to by» prekvapením, preto¾e pravdepodobne ¹pecializované právne alebo lekárske pojmy sú pre väè¹inu Poliakov aj v ich vlastnom jazyku tajomné. Nie je dôle¾ité oèakáva», ¾e budú môc» nájs» svoje ekvivalenty v nemèine alebo angliètine. Cieµové vzdelávanie je tie¾ ¾iaduce.