Zdravotnicke zariadenia elbl g

Colposkopy sú nástroje, ktoré poskytujú vy¹etrenie ¾enských vnútorných orgánov, to znamená vulvy, vagíny, krèka maternice a spodnej èasti cervikálneho kanálika. Preto existuje optická kamera, je dôle¾ité skombinova» ju s nieèím mikroskopom. Pomáha gynekológom plni» svoje povolanie, preto¾e vïaka tomuto nástroju doká¾u skontrolova» ¾enské orgány pri plnom zväè¹ení a plnej presnosti.

Koloskopy boli zahrnuté do gynekológie a vy¹etrenia ¾enských reprodukèných orgánov v roku tisíc devä»sto dvadsa»pä», od kon¹truktéra, lekára a technika Hansa Hinselmanna. Je to vïaka nemu, ¾e mô¾eme pri ¹túdiu kolposkopu rýchlej¹ie nájs» urèité ochorenia, ktoré sa nedajú pozorova» poèas rutinného testovania. Colposcope je nielen nástroj aproximácie. Colposkopy mô¾u taktie¾ zachyti» èas» krèka maternice, èas» dolného kanála, vulvy alebo vagíny, aby mohli by» vy¹etrené a videné v òom, alebo tam nie sú ¾iadne zmeny. V súèasnosti je liek veµmi pokroèilý. Lekári sú schopní zvládnu» mnohé choroby, ktoré a¾ donedávna boli nevylieèiteµné. Rakovina je sama o sebe súèas»ou súèasných ochorení, pre ktoré liek nie je výhodnej¹ie rie¹enie. Zmeny rakoviny, ktoré boli zistené príli¹ neskoro, sa takmer v¾dy nelieèia. Vïaka tomu, ¾e prechádzame kolposkopmi, mô¾eme túto nevylieèiteµnú chorobu nájs» viac v tak malej fáze, ¾e je to skvelá príle¾itos» na jej vylieèenie. Be¾né gynekologické vy¹etrenie vidí iba veµké povrchné zmeny. Odporúèaná odborníkmi v gynekologickej cytológie je oveµa nájs» rakovinové bunky, ale iba pri vy¹¹om stupni nádorových zmien, preto¾e mô¾u rýchlo by» príli¹ veµký. ©tatisticky sa pou¾ívajú profesionáli, ¾e cytológia iba sedemdesiat percent v èase, keï bola rakovina sa vyskytuje hlavne v pokroèilej¹ích ¹tádiách. Naproti tomu kolposkopia vykonávaná ¹pecialistami a pomocou zariadení ako sú kolposkopy doká¾e zisti» zmeny a¾ devä»desiat percent. Najúèinnej¹ou formou doporuèené a vysoko odporúèané lekárskymi odborníkmi, je kombináciou oboch týchto foriem, ktoré dáva takmer istí, ¾e nájs» prípadné zmeny, a to aj v najprísnej¹om fáze svojho rastu, a to, èo je vo vnútri tejto oblasti, rýchla lekár reakcia, poskytujú dostatoèné zdroje a výrazne s»a¾i» mo¾nos» vylieèenia táto ¹karedá choroba.