Zakonnik prace polski

Princíp ustanovení Zákonníka práce, zamestnávateµ je nútený poskytova» pekné a zdravé pracovné podmienky, prièom ka¾dé zariadenie a organizácia musia by» certifikované, tj oznaèenie zhody CE.

Certifikácia, t. J. Posudzovanie zhody výrobkov, je proces systematického skúmania stavu, v ktorom konkrétny výrobok spåòa prísne po¾iadavky (ide o bezpeènostné po¾iadavky. Strojová certifikácia má málo aspektov. Mô¾e pracova» ako dizajnér v èase návrhu alebo výrobného výrobcu. Certifikáciu mô¾e vykona» príjemca produktu alebo spoloènos» odli¹ná od projektanta, výrobcu alebo príjemcu výrobkov.Certifikácia strojov bola zákonne zavedená smernicou 2006/42 / ES zo 17. mája 2006 v histórii strojov. A¾ do zákonného èasu v Poµsku bol predlo¾ený zákonom ministra hospodárstva z 21. októbra 2008 o minimálnych po¾iadavkách na strojné zariadenia (Vestník zákonov è. 199, polo¾ka 1228, ktorý nadobudol úèinnos» 29. decembra 2009.Certifikácia stroja sa vz»ahuje na samotný stroj, vymeniteµné zariadenia, bezpeènostné komponenty, zdvíhacie príslu¹enstvo, re»aze, laná a remene.Kritériá pre certifikáciu strojových zariadení pre celú Európsku úniu sú uvedené v prílohe è.Okrem toho smernica zavádza rozdelenie strojov na mimoriadne veµké a odli¹né.Certifikácia organizácií a nástrojov, ktoré sa vyznaèujú vysokým stupòom rizika spojeného s ich prevádzkou a aplikáciou, sa uskutoèòuje u¾ v projektovom období. Ostatné riady a in¹titúcie podliehajú certifikácii poèas vnútornej kontroly výroby.Súhrnne, v¹etky nástroje a organizácie, ktoré mô¾u akýmkoµvek spôsobom ohrozova» bývanie alebo µudské zdravie a majetok a ¾ivotné prostredie, podliehajú certifikácii alebo posudzovaniu zhody.