Vzduch pre potapanie

Deò za deò, tak v byte, ako aj v záujme práce, sme pokrytý bohatými vonkaj¹ími látkami, ktoré ovplyvòujú miestnu trvanlivos» a kvalitu. Okrem základných výplní, ako sú: miesto, teplota, vlhkos» a celok, ideme s rôznymi plynmi. Vzduch, ktorý dýchame, nie je úplne èistý, ale prachový, v inom stupni samozrejme. Pred pra¹aním v prachových rolách sa mô¾eme bráni» pomocou masiek s filtrovanými filtrami, aj keï v oblasti sú iné nebezpeèenstvá, ktoré èasto nie sú µahko zistené. Obzvlá¹» jedovaté látky na ne dodr¾iavajú. Zvyèajne sú odmaskované, ale so zariadeniami, ako je detektor toxických plynov, ktorý deteguje ¹kodlivé prvky z atmosféry a informuje o ich prítomnosti, vïaka èomu nás varuje pred hrozbou. Bohu¾iaµ, toto nebezpeèenstvo je mimoriadne vá¾ne, preto¾e niektoré plyny, keï napríklad oxid uhoµnatý sú bez zápachu a systematicky ich prítomnos» v obsahu spôsobuje vá¾ne po¹kodenie zdravia alebo smr». Okrem oxidu uhoµnatého sme navy¹e ohrozovaní ïal¹ími látkami, ktoré snímaè deteguje, ako dôkaz sulfátu, ktorý je v »a¾kej koncentrácii nepostrádateµný a vedie k rýchlej paralýze. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, rovnako nebezpeèný ako predchádzajúci a plynný amoniak, ktorý sa skutoène vyskytuje vo vzduchu, hoci v skutoènej koncentrácii nebezpeènej pre hostí. Detektory toxických látok mo¾no nájs» ako ozón a oxid sirièitý, èo je nápoj je »a¾¹í ako vzduch a je náchylný k veµkej ploche plniacej obklopenej krajine - to je dôvod, preèo v situácii, keï sú vystavené na výkonnos» týchto zlo¾iek, èidlá by sa mal klás» na správnom mieste, aby mohol cíti» a informujte nás o tom. Ïal¹ie jedovaté plyny, ktorým mô¾e senzor obdivova», sú korozívne chlór, ako aj vysoko toxický kyanovodík a vo vode rozpustný ¹kodlivý chlorovodík. Ako to mô¾e by», stojí za to da» senzor toxického plynu.