Vyznam psychologie v pedagogike

V modernej dobe je povolanie psychológa mimoriadne dôle¾ité. Keï nás nav¹tívil psychológ, bolo pre nás veµa hanby a túto skutoènos» sme skryl pred ostatnými. V súèasnosti je spoloènos» mimoriadne informovaná o pomoci, ktorú priná¹a psychológ. Súèasný poèet µudí, s ktorými sa poradil s týmto ¹pecialistom, je zmie¹aný. Nie v¹etci v¹ak presne vedia, èo robí psychológ. To, ¾e doteraz je povolanie zvyèajne zamieòané s novými profesiami, lebo du¹evné zdravie µudí je zamestnané mnohými ¹pecialistami, napríklad psychiatrom alebo terapeutom. Tak¾e èo rozli¹uje povolanie psychológa od nových profesií?

Poskytovanie tejto profesie je primárne zamerané na poskytovanie psychologických slu¾ieb, predov¹etkým na psychologickú diagnostiku, posúdenie a hodnotenie a poskytovanie psychologickej pomoci. Aby ste sa stali psychológiou, musíte najprv získa» magisterský titul v psychológii, dokonèi» stá¾ a zaradi» sa do zoznamu psychológov Regionálnej komory psychológov.Psychológ je profesiou verejnej dôvery, ktorú od osoby, ktorá vykonáva túto profesiu, vy¾aduje odbornos», ale aj bezchybný charakter, ktorý sa uvoµní pri plnení práce v súlade s normami profesionálnej etiky. Psychológ je úloha, ktorá sa zameriava na poskytovanie slu¾ieb a poskytovanie podpory µuïom, ktorí ich potrebujú v konkrétnom okamihu. Spoloènos» dôveruje µuïom, ktorí vytvárajú verejné dôverné povolania. Preto by tieto ¾eny mali by» tie¾ vedomé, preto¾e len s nimi chcú zdravie a trvanie iných ¾ien.Psychológ je stále profesiou, ktorá je charakterizovaná vysokými kompetenciami a kompetenciami a zároveò je zapojená do vybudovanej práce.My, obyèajní µudia, èasto identifikujeme psychologa s psychiatrom. ¥udia, ktorí tieto povolania robia, sa naozaj te¹ia tomuto, ale treba si uvedomi», ¾e existujú úplne odli¹né kompetencie. Je tie¾ potrebné spomenú», ¾e psychiatr neustále spolupracuje s psychológiou, èo je nepochybne príèinou zmätok týchto profesií verejnej dôvery rôznych µudí.