Vyroba eokolady

Èokoláda patrí medzi najobµúbenej¹ie lahôdky. V kuchyni nájde mno¾stvo pou¾itia, je spomenutá v mnohých verziách. Takmer v ka¾dom obchode si mô¾ete stiahnu» èokoládové výrobky v rôznych formách. Tak súèasne je známa aj mlieèna èokoláda a silná èokoláda.Výroba èokolády je dos» komplikovaná. Prvým okamihom jej dodania je oèistenie kakaových bôbov od poko¾ky. Potom je zrno závislé na tepelnom spracovaní, poèas ktorého sa baktérie uvoµòujú. Ïal¹ím krokom je vystavenie pra¾eného jadra takzvanému výbuchu, inak povedané jednoduché. Múèka je mletá a na záver tohto procesu sa vytvorí kakaová pasta. Potom sa fakty riadne rozdeµujú v závislosti od produktu, ktorý chcete získa». Bunièina je definitívne brúsená v automatickom re¾ime. Po vstupe do týchto procesov ide o voµnú stranu, ktorá sa oznaèuje ako vzorka. Vyvoláva sa procesy. Na výrobu èokolády je potrebné pou¾íva» vhodné stroje. Na rezanie kakaovej hmoty sa pou¾ívajú dva a pä»valcové mlyny. Pre hlavnú fázu realizácie èokolády sa pou¾ívajú stroje nazývané ku¾ele. Konverzné procesy sa vykonávajú ako horúce, tak aj mokré. Proces su¹enia je koneèným ¹tádiom výroby èokolády. Posledná fáza implementácie sa prená¹a do misky nazývanej orezávaè ceruziek. Spracovanie pre svoju slu¾bu spoèíva v rozpadu kakaového tuku na kry¹tály najmen¹ích rozmerov. Ako výsledok, èokoláda získava vlastnú chu» a individuálny lesk.