Vymenu tudentov

V nových èasoch je »a¾ké pre µudí, ktorí nepoznajú angliètinu, nielen nájs» si vysnívanú pozíciu, ale èasto aj vo svojej profesii, a tie¾ mô¾u ma» problémy s mocou rôznych vecí. E¹te raz, na anglickej lekcii bol zavedený veµký vplyv, dnes to nie je a¾ tak dôle¾ité, ale chápa» ju. Príklad?

Potom, na prípravách, tento ¹týl bol uèil, a teraz sa robí, ¾e ¹tudenti mô¾u rýchlo pouèi» z minulých rokov vzdelávania na konci, ¾e vedia, ako µahko pou¾íva». Samozrejme, v realizácii to vyzerá obzvlá¹» odli¹ne, v závislosti od úrovne dokonèenej ¹koly alebo keï sa ¹tudent uèil anglicky, ale toto je len jeho my¹lienka. Èasto sa vy¾aduje absolvovanie predmetu cudzieho jazyka, ale angliètina je veµmi významná. Bez jeho vedomostí je uzavretá jazda, napr. Èastá ¹tudentská komunikácia a výlety, ako aj ¹tipendiá v zahranièí. U¾ na tejto úrovni, tak¾e neznalos» angliètiny narú¹a, potom je to len hor¹ie, preto¾e je to dokonca s takými nekvalifikovanými pracovníkmi ako èa¹níkmi, s ohµadom na posledné, ¾e vo veµkých centrách je príli¹ veµa cudzincov, s ktorými by mal nejako komunikova». Skupina ¾ien, ktoré nepoznajú angliètinu, skôr èi neskôr èelia potrebe ukáza» ju, hoci na základnej úrovni, nie je v¾dy taká pohodlná vo vede, predov¹etkým preto, ¾e ak si vyberiete kurz angliètiny alebo tútorujete sami, èasto za to musíte zaplati» veµa. Na svadbe je súèasný jazyk tak populárny, ¾e náklady na ¹kolu sú men¹ie ako napríklad v úspechoch ruského alebo francúzskeho jazyka, je µah¹ie nájs» tútora. Pre ekonómov mô¾e by» dobrým rie¹ením poznanie samotné - z uèebníc, nahrávok a navy¹e sledovaním filmov s titulkami bez uèiteµa a poèúvaním anglických piesní alebo rozhlasových programov. Je to veµmi dôle¾ité a málo úèinnej¹ie ako kurz.

Profesionálne preklady: