Vlasy ako uan

Moja neter je veµmi rada, ¾e si hrá s vlasmi, mô¾e¹ ju hodi» celé hodiny a plánova» ju. To je tie¾ vstrebáva v òom, ¾e chcú, aby celý vzhµad krásny, jeden mô¾e da» jeden cop ¹es»krát, v¾dy uvedenie vlasy luky na ne, alebo zapnú» s klipmi. Vysoko hodnotí výkony ¹kôl a formuje ich. Jej nedávne stvorenie, Ravenova princezná, je staré a originálne a musela ma» perfektný úèes a obleèenie. Na zaèiatku mala moja matka pletené malé copánky s luky. Potom táto oèarujúca dievèina povedala nie, nie, a tie¾ nie raz. Budem vyzera» kraj¹ie v riadených vlasoch .... tak to zaèalo. Polhodinu natáèania aj ich modelovanie. Vyzerala nádherne ako skutoèná princezná. Len ako hostia s pokazenými dievèatami zmenila svoj názor dos» rýchlo. Nie so súèasnos»ou, ¾e viac ako dve hodiny u¾ uplynuli od zaèiatku predstavenia. Zrazu ... ona úplne zmenila svoje my¹lienky, a vo svojom prejave tam bolo tak málo "nieeee, nechcem, nepamätám si niè ako princezná, ktorá je vysoko jej podriadená". Po¾ièala si nový úèes, pripnula si vlasy v ¹truktúre voµnej koky. Preto¾e, samozrejme, ako u¾ bolo povedané vy¹¹ie, teraz máme schopnos» tlaèi» si vlasy, posledná úplne ¹la veµmi rýchlo. Jej matka z nejakej strany, z rôznych a dvadsiatich momentov bola presvedèená.

https://artroser24.eu/sk/

Skontrolujte, kde kúpi» sponky na vlasy