Vlasovy bronz

Moja neter má rados» hra» si s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» celé hodiny a vyèisti» ju, keï ju budete èisti». Zároveò je skutoène odhodlaná, ¾e ak chce, aby celá vec vyzerala nádherne, mô¾e si pä»krát urobi» plienku, po tom v¹etkom jes» vlasové doplnky na vlasy alebo nosi» spony. Miluje ¹kolské predstavenia a robí ich. Jej nedávna úloha ako kráµovná stra¹iakov bola dodatoène originálna a musela ma» dokonalé úèesy a obleèenie. Spoèiatku matka zaplila s páperkami, ktoré boli pripevnené k nim. Potom táto krásna jedenás» rokov stará povedala nie, nie, a znova nie. Takto budem èaka» vo svojich kudrnatých vlasoch ... tak to zaèalo. Polhodina pretaktovania a plánovanie. Vyzerala krásne ako dobrá princezná. Ako v¹ak zostáva s rozmaznanými dievèatami, rýchlo zmenila názor. Neposudzuje sa od posledného, ¾e od zaèiatku predstavenia na predstavenie uplynulo menej ako dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila my¹lienku, ale v jej jazyku to znelo skoro ako "Nieeee, nechcem to robi», nepamätám si niè ako princezná, ktorá je ïaleko od man¾elky svojej panny". Opýtala sa nového úèesu, vlasy boli zviazané s voµnou kokou. Preto¾e, ako u¾ povedala, máme teraz zruènos», aby sme jej vlasy preru¹ili, aby to ¹lo veµmi rýchlo. Jej matka, na vlastnej strane, bola tie¾ celá za pár minút.

Vlasy pre dievèatá