Ustna verejna su a

V zbierke profesionálnej prekladateµskej agentúry spolu s písomnými prekladmi existujú aj ústne preklady, ktoré od prekladateµa po¾adujú nielen dobrý ¹týl uèenia a jazykové zruènosti, ale aj ïal¹ie funkcie.

©pecifickos» simultánneho tlmoèeniaÚrady, ktoré sa zaujímajú o ka¾dodenné simultánne tlmoèenie vo Var¹ave, zdôrazòujú, ¾e vzhµadom na charakter tohto typu prekladov patria medzi naj»a¾¹ie. Samotná skutoènos», ¾e sú spôsobované ústne, to znamená, ¾e sme uvá¾ení, robí ústne preklady viac stresujúce a vy¾adujú veµmi vysokú úroveò vedomostí a odolnosti voèi stresorom. Obtia¾nos» je doplnená tým, ¾e tu sa nemô¾eme bráni» ¾iadnymi slovníkmi, preto¾e potom nie je priestor. Poèas prekladu prekladateµ vykonáva preklad rovnobe¾ne s posledným prekladom, ktorý vedie reproduktor. Tak¾e on volá, ¾e nie je miesto pre jazykové nedostatky.

Aké ïal¹ie stránky musí prekladateµ tlmoèníka by»?Nad µuïmi sa vy¾aduje schopnos» rozdeli» pozornos». Na jednej strane prená¹a vynikajúci obsah poslucháèom a zvy¹ok poèúva ïal¹iu èas» obsahu, ktorý chce prelo¾i». Ïal¹ou dôle¾itou znaèkou je taká dokonalá pamä». Ak sa sústreïuje a pamätá si obsah, ktorý má rád, nevráti ho presne v preklade.

Kto èerpá z takýchto prekladov?Tento prekladateµ je obzvlá¹» obµúbený pri rôznych typoch obchodných rokovaní, rokovaní alebo ¹kolení a navy¹e poèas predná¹ok èi medzinárodných konferencií. Najèastej¹ie konèia v najviac pripravených kabínach, vybavených dobrým vybavením, ktoré musí by» dokonale spracované.Ak chcete hlboký preklad, vyberte si prekladateµa, ktorý je va¹a posledná zruènos», a nie len vedomosti.