Umiestoovanie webovych stranok

Hlavnou úlohou fiskálnej tlaèiarne elzab je vníma» informácie o obchode. Finanèná tlaèiareò, na rozdiel od fi¹kálnej meny, v¾dy pracuje s externým systémom, znamená to, ¾e nejde o posledný nezávislý nástroj. S týmto externým systémom mô¾ete urèite ¾i» ako dôkaz poèítaèa vybaveného softvérom urèeným pre daný priemysel.

Komunikácia sa vytvára napríklad cez sériové rozhranie RS232. Takéto rie¹enie ponúka veµa mo¾ností hodnotenia a podávania správ ako priemerná pokladòa. Ïal¹ou výhodou finanèných tlaèiarní je mo¾nos» vytlaèi» faktúry s DPH mimo be¾ných príjmov. Kombinácia tlaèiarne a poèítaèa tie¾ zaruèuje veµkú starostlivos» o vydané dokumenty. Prilo¾ená tlaèiareò mô¾e existova» cez farebný TFT displej. Ako dôkaz o priemere 4,3 palca. Musí by» pripojený k krytu alebo externe. Tento monitor je potom daná prostredníctvom vyhradenej då¾ky kábla v priemere o jeden a pol metra. Na takomto zobrazení mô¾e zákazník okrem základného menu zobrazova» napríklad ceny predaných tovarov, reklamné klipy inzercie známej znaèky. Tlaèiareò umo¾òuje predaj výrobkov od firiem s priaznivej¹ie ne¾ då¾ka znaky ponúka jednoduché pokladòu, napríklad, sú schopné vytlaèi» logo ako grafika v záhlaví dobre známych spoloèností, zákazníci DPH na doklade, ako aj & nbsp; obdr¾aní èiarové kódy. Tlaèe mô¾u by» vyrobené z papiera a ¹írky papiera mo¾no otáèa» v závislosti potrieb zákazníkov. Niektoré fi¹kálne tlaèiarne ponúkajú elektronické kopírovanie na zmluve SD. Prístup k & nbsp; dáta ulo¾ené na SD karte mô¾e by» dosiahnuté stavu tlaèiarne alebo poèítaèa. Prístup k ¹pecifickým súborom ulo¾eným na SD stránke poèítaèa umo¾òuje prezeranie, nahlasovanie a kopírovanie v¹etkých informácií po¾adovaných pou¾ívateµom. Mô¾ete napríklad vytlaèi» správu o produkte, na ktorej boli vykonané zmeny daòovej sadzby. V¹etky tieto vybavenie nie sú len pokladòou.