Spoloeenske obleeenie v kaskade

Multivac c100 je vákuový baliaci stroj urèený pre krehké a stredné podniky. Je pravdepodobné, ¾e sa bude pou¾íva» v iných druhoch predajní mäsa, barov, re¹taurácií, stravovacích spoloèností, hotelov, nemocníc alebo agroturistických fariem.

Typy baliacich strojovBalenie stroje je jasné, dobré v priestore èistoty. Nástroj je ¹itý vzne¹eným dizajnom, ktorý zais»uje dlhodobú prevádzku. Vïaka tomuto výkonu je mo¾né zabezpeèi» veµmi opakovateµné výsledky balenia. Vákuové baliace stroje sú jednoduché v dvoch typoch. Prvým z nich je komorový baliaci stroj. Proces odsávania vzduchu sa v zariadení nachádza úplne. Výrobok sa úplne umiestni do baliaceho stroja. Vïaka tomu je kurz úzko spojitý. Cena vakuových vreciek pre tento baliaci ¹tandard je obmedzená. Ïal¹ím typom vákuovacieho baliaceho stroja je pásový balík. Tu sa produkt dostane na vonkaj¹iu stranu zariadenia. ©pièka ¹peciálneho vrecka smeruje dovnútra. Vïaka tomu je mo¾né balenie výrobkov s rozmermi oveµa silnej¹ími ako zariadenie. Bohu¾iaµ, cena vakuových vrecú¹ok pre toto rie¹enie je neuveriteµne vy¹¹ia ako pre baliace stroje.

Najdôle¾itej¹ie èasti baliaceho strojaStroj multivac c100 je baliaci stroj s komorovou kon¹trukciou. Spoloènos» MULTIVAC, ktorá pôsobí na trhu od roku 1961, uviedla na trh.Najdôle¾itej¹ie funkcie zariadenia:

veµmi dôle¾ité nastavenie doby sania a balenianastavenia balenia je mo¾né zapamäta», èo sa mení na obrovskú opakovateµnos»jednoduchos» pou¾itia cez fóliovú klávesnicu aj mo¾nos» presného ovládania procesu odsávania vzduchu sklomspoµahlivos» - prevádzka vysokokvalitných vákuových èerpadielµahko sa udr¾uje v èistote vïaka ergonomickým tvarom, bez výènelkov, kde sa mô¾u viaza» potenciálne neèistoty a neèistotyveµká komora umo¾òuje veµké mno¾stvo vrecú¹ok a obalových predmetovmalá hmotnos» - asi 50 kilogramovvýkon èerpadla na palube 12 metrov ¹tvorcových za hodinu.