Servis poeitaeovej pokladne

Ako príslovie hovorí "èo je región zvykom". Nesúhlaste s tým, najmä sledovaním vianoèných tradícií na tých miestach v Európe. Tak¾e, kedy to v¾dy ide do Ameriky, krajiny tak µahko vyhµadávané emigrantmi s Na¹ím? Zjednotené ¹tádiá sú predov¹etkým konglomeráciou kultúr z celej Európy. Av¹ak v súèasnosti sa toto obdobie rýchlo úplne komercializuje a slávnostné podnebie a právomoc trávi» èas s priateµmi ustúpi» pred prípravkami pred vianocami. Preto¾e sviatky v Spojených ¹tátoch amerických sa nemohli objavi» bez top krásne zabalených darèekov pod farebným, vysokým vianoèným stromèekom.Predvianoèné obdobie zaèína v Amerike po Deò vïakyvzdania (vychádzajúcej na najvy¹¹í ¹tvrtok v novembri alebo v tzv. Èiernom piatku, keï obchodníci v obchodoch zaèínajú predvianoèné predaje. V dne¹ných dòoch moderné dni mô¾u vtáky vyu¾íva» urèité propagaèné akcie. Veµmi èasto sa zhor¹uje skutoènos», ¾e výsledky sú ponúkané v podnikaní takmer bezprostredne v póroch od 3 do 12 hodín. Vianoèný stromèek a veµmi skoro je, je to módne kúpi» a ozdobi» ho u¾ na èiernom piatok. Rovnako ako v Poµsku, Amerièania tie¾ pova¾ujú vianoèný strom ako prvú výzdobu a okrem toho sú figurky farebných hviezd, snehuliakov, Santa Clausov a mnoho ïal¹ích. Súèasne je tradièné da» voòavé svieèky na stôl, visie» farebné vence na dvere, pozastavi» imelo pod stropom.Ako som u¾ napísal, darèeky sú dôle¾ité najmä v Amerike. Ale prepo¾ièiava nielen stlmi» skupiny a partnerom, ale aj susedia, partnermi i okoloidúci cíti» kúzlo ka¾dej zluèovanej prázdnin. Mimoriadne èasté a príjemné pre príjemcov sú výroba krabièiek z ruène vyrábaných koláèov. A deti dostávajú darèeky od Santa Clausa, ktorý príde do magickej saniach »ahaných sobmi, prièom men¹ie darèeky v pono¾kách przywieszonych nad krbom a viac pod stromom, jej pripravený tortu a konzumného mlieka, a potom pokraèuje cez noc od 24 do 25 Decembra, aby nav¹tívili celé domy.Skvelé v Spojených tvaroch sú veµmi krátke. Aj keï slávime 25. a 26. decembra, Amerièania u¾ vytvárajú ïal¹í tý¾deò práce. Presne sa pripravujú na veµké oslavy budúceho a silvestrovského veèera.