Seksoholizm olsztyn

Sexizmus je závislos» na sexe - choroba, ktorá sa prejavuje nutkavým sexuálnym správaním.

profesor Lew Starowicz definuje fenomén ako: "stav patologického zosilnenia erotickej anga¾ovanosti a fyzickej energie, v ktorej tieto potreby dominujú ostatným, rozhodujúc o zmysle ¾ivota." Prejavuje sa rôznymi spôsobmi - mnohými zradami, sexuálnymi posadnutos»ami, masturbáciou, záujmom o pornografiu.

So sústredením sa na sexuálnu slobodu, ktorá vedie v moderných rokoch, na druh módy a na povolenie na nové sexuálne správanie, sa problém pravdepodobne zní¾i alebo prehliadne. Èlovek, ktorý zápasí so súèasným faktom, sa stretáva so stenou nedorozumenia, vzbudzuje µútos», je vystavený posmechu.

Narkoman neustále hµadá nové sexuálne zá¾itky - v opaèných formách a organizáciách. Sextoy potom nemusia by» nevyhnutne stereotypné macho, ale takýto obraz sa objavuje v mysliach mnohých ¾ien. Naopak, existuje teória, ¾e základom pre toto správanie je tú¾ba zvý¹i» sebaúctu. Sextics sú ¾eny, ktoré sú podhodnotené, zakompleksione, èasto plachý. Neustále hµadajú potvrdenie svojej vlastnej prí»a¾livosti. Sex je prostriedkom na pozdvihnutie ega, vykladanie negatívnych emócií, napätie ako médium a stres.

Vplyvy odvodené z rodinného domu mô¾u tie¾ prispie» k rastu chrípky - niekedy mô¾u by» nefunkèné a patologické.

Sexoholizmus je choroba, ktorá má de¹truktívny úèinok na ostatné oblasti ¾ivota závislej osoby, èasto bolestivo ovplyvòuje príbuzných. Poèetné zrady, klamstvá, nedôvera mô¾u vies» ku konfliktu a rozbi» trvalý vz»ah.

Táto choroba nepochybne vy¾aduje lieèbu a psychoterapiu.Lieèba sexoholizmu Krakov zahàòa rozhovor, diagnostiku a terapiu - niekedy dlhodobú. Cieµom je zmeni» vnímanie sexuálnej sféry, zmeni» spôsob myslenia tak, aby sexuálny akt nebol len prípravou na naplnenie atavistického pohonu, ale aj emocionálne farebným dôkazom oddanosti.