Rozvoj informatiky v poslednych rokoch

Ka¾dý majiteµ je povinný poskytnú» zamestnancovi bezpeèné pracovné podmienky, ako aj opisova» ho o blí¾iacich sa nebezpeèenstvách a hrozbách súvisiacich s poskytovaním èinností na konkrétnej pozícii. Zamestnávatelia musia zabezpeèi» ochranu proti výbuchu a protipo¾iarnu ochranu a bezpeènos».

Typický prístroj, ktorý mô¾e by» ako zvý¹i» úroveò po¾iarnej bezpeènosti a výbuchu sú sirény, nazývaný tie¾ zvuk. Mali by by» èisté a skvelé akustické varovanie, ktorý bude komunikova» o mo¾nom nebezpeèenstve, napr. Zmena v stavovom menu.Na domácom trhu je viditeµný veµký výber rôznych typov akustických zariadení. K dispozícii sú bzuèiaky, multitónové sirény, pípanie a gongy. Zariadenia mô¾u by» elektrické alebo ruèné. Väè¹ina modelov je viditeµná v zabudovanej kategórii. Majú rozdielnu veµkos», tvar a navy¹e intenzitu zvuku.Vhodné sú vstavané elektronické bzuèiaky, ktoré je mo¾né montova» do otvorov s priemerom pribli¾ne 22,5 mm. Zariadenia sú charakterizované hladinami hluku na váhe pribli¾ne 80 dB. Údaje sú urèené na výrobu aj v mimoriadne dôle¾itých podmienkach prostredia.Multitónová siréna má 8, 16 alebo 32 rôznych tónov a tie¾ stav svetla, vïaka èomu je mo¾né akcentova» výstra¾ný signál.Na pracovisku sa stále podávajú zvukové signály. Najmä v kompletnej¹ích výrobných závodoch, kde je riziko výbuchu alebo po¾iaru dôle¾itej¹ie ako na budúcich miestach. Signalizaèné zariadenia sú samy od miest alarmujúceho systému súvisiaceho nebezpeèenstva.