Registraene pokladnice novitus tarnow

Ka¾dý podnikateµ v priamej fi¹kálnej registraènej pokladnici ka¾dý deò s inými problémami, ktoré mô¾e generova» aj riad. Registraèné pokladnice, podobne ako v¹etky poèítaèové zariadenia, nie sú nezávislé od rozhodnutí a niekedy sa pokazia. Nie ka¾dý majiteµ spoloènosti vie, ¾e v urèitom bode, v ktorom sa má záznam vykona» pomocou pokladnice, by to malo by» druhé zariadenie - iba pri zlyhaní prvého.

Neexistencia zálo¾nej pokladnice EZZB pri ïal¹om predaji tovaru alebo slu¾ieb mô¾e vies» k ulo¾eniu pokút daòovým úradom, preto¾e to zabráni tomu, aby sa predajný list poru¹il poèas poruchy hlavného zariadenia. Dokumenty ulo¾ené v pokladnici by mali obsahova» servisnú kni¾ku. Text obsahuje nielen akékoµvek opravy zariadenia, ale aj informácie o fi¹kácii pokladnice alebo o zmenách jej my¹lienok. V slu¾obnom umení musí by» tie¾ uvedené jedineèné èíslo, ktoré daòový úrad odovzdal pokladni, názov spoloènosti a adresa priestorov, kde sa pokladnica pou¾íva. V¹etky tieto údaje sú platné pre in¹pekcie z daòového úradu. Akékoµvek opravy v povedomí pokladnice a jej oprava sa riadia èinnos»ou ¹pecializovanej slu¾by, ktorú mal ka¾dý podnikateµ vyu¾ívajúci registraènú pokladnicu uzatvori» zmluvu. Èo je dôle¾ité - mali by ste informova» daòový úrad o v¹etkých zmenách v slu¾be pokladníka. Predaj v registraèných pokladniach by mal prebieha» priebe¾ne, tak¾e ak je registraèná pokladòa plná, stanovisko musí by» vymenené za nové, prièom sa musí èíta» pamä». Je pravdepodobné, ¾e èítanie pamäte registraènej pokladnice bude - ako aj jej oprava, vykonané len autorizovanou osobou. Okrem toho musí by» táto práca vykonaná v prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Od èítania fi¹kálnej pokladnice sa vytvorí príslu¹ný protokol, ktorého kópia sa dostane na daòový úrad a zostáva na podnikateµovi. Tento protokol musí ulo¾i» spolu s rôznymi dokladmi týkajúcimi sa pokladnice - mínus mô¾e vies» k ulo¾eniu pokuty úradom.