Refundacia pokladnice 90

V prvom rade by ste mali dba» na to, aby pokladòa a fi¹kálna tlaèiareò neboli jediné. Existujú zariadenia, ktoré sa navzájom výrazne lí¹ia. Hoci sú èasto navzájom zamieòané, majú svoje vlastné systémy registrácie predaja a posudzujú ich rôzne funkcie.

Pokladne majú kompletný predajný systém. Obsahujú databázu tovarov a slu¾ieb, èo znamená, ¾e nemusia by» pripojené k inému zariadeniu. Mô¾ete poveda», ¾e sú sebestaèní. Vzhµadom k tomu, ¾e doká¾u urobi» niekoµko pracovných miest ako fi¹kálne tlaèiarne, sú lacnej¹ie, èo je skutoène výhodou. Je známe, ¾e ka¾dý mô¾e vidie», koµko zarobi» a kedy strávi» najmenej.Fi¹kálne tlaèiarne sú rozsiahle pokladnice. Okrem schopnosti tlaèi» príjmy a rozvíja» predajný systém, majú a silnej¹ie funkcie. Mô¾u napríklad monitorova» inventár produktov, ktoré mô¾e známa in¹titúcia ponúknu» cenovo dostupným spôsobom. Vïaka tejto mo¾nosti v¾dy viete, èo mô¾e chýba» na sklade v konkrétnom okamihu a èo by ste mali kúpi» vo vhodnom èase. Okrem ich ¹týlu si mô¾ete prezrie» rôzne propagaèné akcie. Nielen obvyklé zní¾enie cien, ale aj lacnej¹í predaj výrobkov v balení, napríklad: Kúpi» dva výrobky a tretí dostanete zadarmo. Ïal¹ou nevýhodou je, ¾e majú funkciu priamej tlaèe faktúr DPH, kedy a ponuku na zlep¹enie príjmu pred jeho vytlaèením. Takéto údaje nemajú daòové registre. Na rozdiel od registraèných pokladníc v¹ak nie sú sebestaèné a správne fungujú, musia by» prepojené s externým predajným systémom, teda poèítaèom. Je to tie¾ chyba, keï je to aj vada. Choroba je prítomná, ¾e bez poèítaèa nie je ¹anca na tlaè potvrdení. Nákup poèítaèa je preto dodatoèným nákladom. Výhodou v¹ak je, ¾e údaje o predaji nain¹talované v poèítaèi sú presnej¹ie a èitateµné. Fi¹kálne tlaèiarne sú dokonalým zhroma¾dením vo význame, kde je základ tovaru veµmi vá¾ny. Napriek obrovskej výhode fi¹kálnej tlaèiarne cez registraènú pokladòu, pred voµbou o ich kúpe, stojí za zvá¾enie, èi je takéto profesionálne vybavenie pre nás u¾itoèné. Pre µudí, ktorí prevádzkujú malé obchody, nie je povinné ma» taký rozsiahly systém práce a náklady na registraènú pokladnicu sú slab¹ie ako fi¹kálna tlaèiareò.