Punto 2 peuovy filter

V mnohých priemyselných odvetviach, musíme vykona» extrakciu prachu, ktorý nies» prachu zmes vzduchu výbu¹ný. Potom poskytujú dôle¾ité procesy pre úpravu uhlia, drevo dreva, biomasy, organických prachov vyskytujúce sa v potravinárskom priemysle, prach existuje v chemickom priemysle a podobne. ATEX prach kolektor, kolektor prachu výbu¹nina, ktorá bola vytvorená pomocou direktívy EÚ ATEX.

Na odpra¹ovanie výbu¹ných zmesí prachu a vzduchu sa uvádzajú mo¾nosti zariadenia a úplné in¹talácie, ktoré boli vykonané v súlade so súèasnou smernicou 94/9 / EHS. Mô¾u by» odporúèané na odpra¹ovanie prachu pre výbu¹né triedy St1 a St2. Na¹e filtraèné plány majú tri kategórie. Umo¾òuje vám ich da» v akejkoµvek miestnosti, ktorá je klasifikovaná ako oblas», ktorá nie je nebezpeèná, ako aj v oblasti nebezpeèenstva výbuchu.

Na ochranu zariadení máme dve základné metódy:

Metóda potlaèenia výbuchuTáto metóda pou¾íva systémy, ktoré automaticky reagujú na zaèiatok výbu¹ného tlaku a výsledný výbuch sa vypínajú v kocke. Metóda je vybavená snímaèmi tlaku, ktoré zistia výslednú explóziu, dávajú ju centrálnemu, èo zase spú¹»a ovládanie valcového ventilu s ochladzovacím prostriedkom. Èas odozvy systému od detekcie výbuchu a¾ po jej výdavky je len asi 60 ms. Veµmi vysoké potlaèenie vytvorenej explózie zabraòuje vzniku vysokého de¹truktívneho tlaku.

Metóda uvoµnenia výbuchuKlesá na pou¾itie v¹etkých typov membrán alebo dekompresných panelov, ktoré z chráneného zariadenia zavádzajú výbu¹ný tlak von. Pomocou tohto tlaèidla sa tlak, ktorý prená¹a v chránenom zariadení, skráti na hodnotu, ktorá nie je hrozbou. Pou¾ívame rôzne typy technických kon¹trukcií membrán: okrúhle alebo obdå¾nikové, ploché alebo konvexné, usporiadané v snímaèi preru¹enia alebo nie, vyrobené z uhlíkovej alebo kyselinotesnej roviny. Pomocou tvaru výbu¹ného plameòa vyvedeného von je potrebné pripevni» veµkú zónu v zóne vedµa membrány.

Okrem toho, pou¾itie urèených zónach s nebezpeèenstvom výbuchu v konkrétnej in¹talácii krajiny, z ktorých ka¾dá strana a jej prvky sú spojené takým spôsobom, ¾e samy o sebe neboli základom pre vytvorenie zdroja zapálenia prachu.