Psycholog psycholog

Mnohé ¾eny nerozli¹ujú psychológa od psychoterapeuta. Osoba, ktorá je psychológom, je zamestnanec, ktorý dokonèil svoje magisterské ¹túdium na trati: psychológia. Psychoterapeut je osoba, ktorá po absolvovaní lekárskych alebo humanistických fakúlt absolvovala ¹tvorroènú psychoterapeutickú ¹kolu a získala certifikát v psychologickej skupine, ktorá zahàòala zá¹titu nad danou skupinou.

Osoba s takýmto certifikátom mô¾e zriadi» súkromnú psychoterapeutickú kanceláriu (ale nie súkromnú psychiatrickú kanceláriu a postava s magisterským titulom v psychológii to nemô¾e dovoli».Psychiater je na druhej strane lekár, absolvoval lekársku fakultu. Tam je potom ¹pecialista zvyèajne nachádza v nemocnici na neuropsychiatrickom oddelení. Psychiater má uznanie a farmakologickú pomoc du¹evnej choroby aj tých, ktorí majú neurologické pozadie.Pamätajte, ¾e psychoterapeut je nerovnaký. Existuje niekoµko dôle¾itých psychoterapeutických ¹kôl a psychoterapeut, ktorý existuje na zaèiatku ná¹ho obµúbeného profesionála, si musí vybra», v akej ¹kole chce vzdeláva». Mô¾eme teda vidie» behaviorálnu metódu, ktorá sa zastaví pri zavádzaní vhodných spôsobov jej pou¾itia v µudskej bytosti. Mo¾no, napríklad, analytická psychoterapia, ktorá vám umo¾ní lieèi» èloveka prostredníctvom konverzácie a diskutova» o cieµoch jeho správania.Preèo si musíte pamäta» na vy¹¹ie vzdelávanie, aby ste mohli po¾iada» o psychoterapiu? Preto ho chcú v¹etci psychologickí spoloèníci a je o nieèo viac spojený s posledným, ¾e terapeut musí ma» primeranú úroveò intelektuálneho fungovania. Mu¾, ktorý nie je schopný ¹tudova» s výsledkom, zvyèajne nebude odborníkom. Ak chcete by» ¹pecialista, staèí, aby ste si pozreli vedomosti na slu¹nej úrovni.Ktorú ¹pecialitu by ste si vybrali pre psychologické prípravky?¥udia, ktorí sa chcú sta» psychoterapeutmi, by si mali vybra» klinickú ¹pecialitu, preto¾e je to ten, ktorý je najèastej¹ie pozorovaný u kandidátov na psychoterapeutické vedy.