Programy pre spoloenosti thinksoft

Softvér Enova ide do skupiny ERP (Enterprise Resource Planning, tj programov podporujúcich riadenie firemných a podnikových zdrojov. Jej výrobcom je Soneta Sp. z o.o. Táto aplikácia je vyrobená v modulárnom type. Ka¾dá z nich platí za novú oblas» èinnosti spoloènosti (fakturácia, mzdové úètovníctvo, riadenie µudských zdrojov, úètovníctvo, predaj, sklad, vymáhanie pohµadávok, atï.. Softvér je mo¾né zakúpi» u autorizovaného partnera enova kraków.

Program Enova je mimoriadne u¾itoèný. Funguje dobre s profesionálnym softvérom a ïal¹ími operaènými systémami. Je venovaná mladým a stredným podnikom pôsobiacim vo vzdialených odvetviach. Jeho prevádzka je vïaka prehµadnému grafickému rozhraniu veµmi cenovo dostupná. Dodatoèný a krásny tréning v jeho pou¾ívaní je zbytoèný.Softvér Enova vám dáva mo¾nos» by» v pohodlí. je bezpeèný a pevný roztok. V prípade akýchkoµvek problémov s jeho servisom si mô¾ete dohodnú» stretnutie s výrobcom alebo s oprávneným zástupcom, ktorý prijme akékoµvek otázky. Okrem toho licenèná zmluva poskytuje klientovi prístup k „novej telefónnej linke“ s lekármi (5 dní v tý¾dni.Program Enova je u¾ na na¹om trhu od roku 2002 a dnes si získal dôveru okolo 6500 strojov a podnikov. Získal tie¾ ocenenie Inovácia roka 2011 a Grand Prix CRM 2007.Táto metóda sa mení s uplynutím lehoty na potreby známej in¹titúcie. Jeho roz¹írenie si nevy¾aduje zmeny, migráciu mo¾ností a výmenu základne. Enova uchováva údaje po celú dobu prevádzky spoloènosti. Iba jeden prvok programu závisí od výmeny.Soneta vytvorila ¹peciálnu verziu softvéru pre daòovú poradòu a úètovné kancelárie. Vïaka tomu existuje doplnková slu¾ba pre mu¾ov v oblasti úètovníctva na základe pau¹álnych a obchodných kníh.