Program vydavania faktur pre dopravne spoloenosti

Program enova bol vyvinutý najmä pre spoloènosti, ktoré spôsobujú niektoré obchodné, servisné a výrobné aktivity. Systém, ktorý poskytuje, funguje veµmi efektívne, èo priná¹a obrovskú výhodu pre tento typ programov.

Bustural

Písmená od klienta mô¾u by» obohatené jedineènými popismi. Veµmi významným prínosom systému je schopnos» editova» ¹tandardné zoznamy, ktoré umo¾nia efektívne odstránenie nepotrebných ståpcov v konkrétnom momente alebo pridanie ¹pecifických premenných. Údaje mô¾u existova» aj rýchlo filtrované a vybrané, èo umo¾òuje zoskupenie proti akémukoµvek parametru. Obchodný program enova má vyhµadávacie funkcie a celkový poèet záznamov sa pravdepodobne µahko obmedzí na tie, ktoré obsahujú po¾adovaný výraz. Pou¾itie programu enova nevy¾aduje in¹taláciu plnej verzie balíka MS Office a plán je extrémne spojený s týmto softvérom, vïaka ktorému je mo¾né exportova» urèité informácie do tabuµky MS Excel. U¾ívateµ po úprave vybraných mo¾ností v balíku balíka balíka Office ich bude urèite importova» do obchodného programu enova. Veµmi nebezpeèná hodnota tohto re¾imu je ¹anca spolupracova» s balíkmi Open Office. Softvér spoloènosti Enova sa venuje investorom pracujúcim vo v¹etkých odvetviach priemyslu, ale je zlé, ¾e je potrebné plni» potreby v¹etkých z nich v úlohách dostupných správ a analýz. Na¹»astie mo¾no po¾adované komponenty objedna» od integrátorov. Poèas ïal¹ích programových aktualizácií nie sú ohrozené existujúce správy a dary. Enova obchodný program má dve verzie: dobré a platinové, ktoré sú veµmi ¹tíhle a umo¾òujú vám registrova» a tlaèi» súbory v mocenských formátoch. Telo mô¾e ¾i» a voµne upravené pre zále¾itosti klienta. Program poskytuje vz»ahy medzi dokumentmi a umo¾òuje ich transformáciu bez nutnosti prepísania údajov. Systém enova zaruèuje mo¾nos» kopírovania jednotlivých dokumentov alebo duplikácie celých skupín (náhodou je mo¾né kopírova» faktúry z predchádzajúcich mesiacov bez nutnosti zadávania údajov partnerov a obsahu. Dokumenty mô¾u by» lacné v tele alebo ¹pecifickým spôsobom, ktorý je v súlade so stanoviskom spoloènosti. Tieto zariadenia robia program enova urèite ideálny pre systém toku dokumentov jednotky.