Profesionalnej skusenosti adama mickiewicza

Pri nápoji z èastej¹ie vybraných profesií je to prísaha v ¹kole. Krakow umo¾òuje uskutoèòova» ¹túdium, vïaka èomu sa mô¾ete sta» jedným.Prekurutný prekladateµ je osoba, ktorá sa týka najmä prekladu oficiálneho charakteru, ako aj preklad písomností alebo listov týkajúcich sa overenia prepisov v cudzom jazyku. Pravdepodobne pracuje tak na prácu súkromných osôb, ako aj na potreby ¹tátnych orgánov: súdy, polícia, prokuratúra atï.

V podstate to, èo by mal cestova», aby dosiahol titul prekladateµa, nie je µahké. Primárnym dôvodom je plni» kritériá je poµský ¹tátne obèianstvo alebo obèianstvo èlenských ¹tátov Európskej únie, aby poskytli dôkaz o bezúhonnosti, rovnako ako znalos» poµ¹tiny. Sam Polish skú¹ka prijatá pred skú¹obnej komisie pod zá¹titou ministra spravodlivosti, sa zdvihne z oboch skupín, tj. Písomný preklad a preklad. Dôle¾itou z nich je mo¾nos» vychováva» z poµ¹tiny do cudzieho jazyka a naopak. Kým ústnej skú¹ky kandidáti musia èeli» po sebe idúce preklad a preklad dohµadu. Jediným pozitívnym kreditnej oboch strán skú¹ky budú kupova» na profesiu a je súèas»ou z kandidátov na zozname súdnych prekladateµov po predlo¾ení ministrovi spravodlivosti príslu¹ných sµubov hovorí o zodpovednosti vyplývajúcej z povolania a dokonca po¾adované jeho pracovitosti, nestrannosti a bezúhonnosti, ako aj povinnos» udr¾iava» ¹tátne tajomstvo.

Guilty súdnym prekladateµom súèasne poskytnú» v¹etky dokumenty, ktoré mali by» prijaté na slu¾obné úèely vrátane ustanovení narodenia, sobá¹nych a úmrtných listov, vysvedèenia, skutky, súdnych rozhodnutí, advokát, finanèné správy, certifikáty, diplomy, zmlúv.