Pravidelne kolenie zamestnancov

©kolenie sa nazýva triedy, ktoré vám umo¾òujú získa», doplni» alebo zlep¹i» vzdelávacie a profesionálne profily potrebné na vykonanie konkrétnej veci. ©kolenia zamestnancov sú zvyèajne komorné kurzy s relatívne malou úèas»ou, preto¾e v nich je najviac tridsa» µudí. Preto sú prvými úèastníkmi, ktorí automaticky pripomínajú veµkos» ¹kolskej triedy a toto zdru¾enie nie je bezvýznamné. ©kolenie zamestnancov je tie¾ formou vzdelávania, hoci nie je urèené de»om a mladým µuïom, ale zodpovedným osobám. V súvislosti s charakteristikami kategorizácie sa udeµuje niekoµko druhov odbornej prípravy:

UpSize

otvorené ¹kolenia - sú k dispozícii prakticky v¹etkým zainteresovaným stranám a úèas» na nich je dobrovoµná, hoci podnikatelia mô¾u riadi» ná¹ho µudu aj na poslednom type ¹kolenia zamestnancov a zároveò pokrývajú náklady na náklady na úèas». Poµská agentúra pre rozvoj podnikania (PARP v súèasnosti prevádzkuje sociálnu kampaò Investovanie do zamestnancov, ktorá hovorí o neustálom zlep¹ovaní kvalifikácie zamestnancov a poskytuje on-line databázu s reklamou pre dostupné otvorené ¹koliace materiály.uzavretý tréning - sú organizované pre uspokojenie potrieb iného subjektu objednávky (napr. za¹kolenie pracovníkov s konkrétnej firmy, úèastníci sú zamerané na rozvoj tohto druhu zo strany majiteµa, usporiadateµa.interné ¹kolenia (interné ¹kolenie - realizované s podporou vlastných ¹koliacich pracovníkov daného pracoviska;externé ¹kolenia - ich riadenie je zadávané odborným ¹koliacim spoloènostiam organizátorom, ktorým je úrad práce. Existuje tzv register vzdelávacích spoloèností (tj neverejných subjektov poskytujúcich mimo¹kolské vzdelávanie na základe osobitných predpisov, ktoré organizujú ¹kolenia pre µudí hµadajúcich veci a nezamestnaných financovaných zo s»ahovacích médií. Tieto in¹titúcie podliehajú registrácii ¹koliacich spoloèností, ktoré vykonávajú Vojvodské úrady práce.