Prach tvoriaci prach

V kancelárii, kde sú prach, kvapaliny, plyny alebo horľavá para, a neexistujú žiadne určené zóny, ktoré by mohli existovať v nebezpečenstve výbuchu, by sa mal bezodkladne pripraviť komplexný dokument nazvaný hodnotenie rizika výbuchu.Je potrebné pripomenúť, že povinnosťou zamestnávateľa je označiť zóny s nebezpečenstvom výbuchu.

K pravidlu § 37. 1. Nariadenie ministra vnútra a starostlivosť zo 7. júna 2010 o protipožiarnej ochrane stavieb, ostatných stavebných objektov a plôch (Dz.U.10.109.719, aj v budovách, ako aj na stavbách V okolitých oblastiach, kde sa vyrábajú, skladujú, skladujú horľavé materiály alebo tam, kde môžu byť zmesi, ktoré môžu spôsobiť výbuch, sa vykoná posúdenie rizika výbuchu.Pri tomto hodnotení je absolútne nevyhnutné uviesť miestnosti, v ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu. V bytoch a vonkajších priestoroch musia byť určené vhodné výbušné zóny. Je potrebné pripraviť grafickú dokumentáciu obsahujúcu klasifikáciu a faktory, ktoré môžu viesť k výbuchu.

Posúdenie nebezpečenstva výbuchu by sa malo stanoviť v súlade s platnými európskymi normami, medzi ktorými by sa okrem iného malo uviesť: \ t• PN-EN 1127-1: 2011 „Výbušné atmosféry. Prevencia rýchly a stojí pred explóziou.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbušné atmosféry - Klasifikácia priestoru - Plynové výbušné atmosféry.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbušné atmosféry.Klasifikácia priestoru. Atmosféry obsahujúce horľavý prach, \ t• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 „Plynárenské siete. Analýza a tvorba výbušných zón.• PN-EN 6079-10-14 „Výbušné atmosféry - Projektovanie, výber a montáž elektrických zariadení“• PN-EN 60079-20-1 „Výbušné atmosféry - Materiálové vlastnosti týkajúce sa klasifikácie alkoholov a pár - Skúšobné metódy a tabuľkové údaje“• PN-EN 50272-3: 2007 „Požiadavky na zabezpečenie a výstavbu sekundárnych batérií.,