Povinnos registrova predaj v pokladnici

Green Barley PlusGreen Barley Plus Unikátny prírodný posilňovač pre chudnutie

Ka¾dý podnikateµ v zmysle záväzného úètovného zákona má za cieµ vies» evidenciu majetku spoloènosti. Takáto registrácia je registrácia investièného majetku.

Dlhodobým majetkom znaèky sú: pozemky, trvalé u¾ívanie pozemkov, domov a stavieb, strojov, dopravných prostriedkov, nábytku a nových zariadení, ktorých hodnota vo fáze ich nákupu presahuje tri tisíce pä»sto príjemných a vy¾aduje spoluvlastníctvo alebo daòovníka alebo majetku spoloènosti. Povinnos» zapísa» majetok do registra dlhodobého majetku je v mesiaci, v ktorom bola prijatá.

Evidencia fixných aktív mô¾e existova» v knihe zakúpenej v pracovných tabuµkách, na tlaèených zmluvách s dobrými krabicami z poèítaèa, na ruène vytvorených zmluvách s nakreslenými tabuµkami alebo v prenosných poèítaèoch bez príslu¹ných tabuliek, av¹ak zápisy musia poèíta» v¹etky potrebné údaje na registráciu. Podmienkou je manuálne vyplnenie dokumentu pou¾itého v názve.

Dlhodobý majetok sa zaznamenáva na základe dokumentov, ktoré obsahujú poèiatoènú hodnotu vlo¾ených finanèných prostriedkov. Tabuµka na evidenciu dlhodobého majetku by mala by»: poradové èíslo, dátum kúpy a povolenia na pou¾ívanie, údaje potvrdzujúce nákup, popis investièného majetku, symbol klasifikácie dlhodobého majetku, poèiatoèná cena, odpisová sadzba (v závislosti od rokov pou¾ívania, vý¹ka odpisov, aktualizované poèiatoènú hodnotu, vý¹ku odpisov odpisov a dátum ukonèenia spolu s dôvodom jeho splnenia. Pri predajnom úspechu opatrenia uveïte dátum predaja, ak sa znièí fixný majetok, pripojí sa správa o likvidácii. Pri dodr¾iavaní platného zákona musí spoloènos» vies» v¹etky doklady potvrdzujúce nadobudnutie dlhodobého majetku.