Pokladoa krok za krokom

Ak máte zaèa» svoj ekonomickú úlohu, ktorú by mal starostlivo kontrolova», alebo nemáte kupova» pokladnièné POSNET neo & nbsp; a aplikova» ka¾dý deò vo svojej kariére. Poµská legislatíva nám veµmi starostlivo a jasne poveda», kto chce, aby zahàòala finanènú hotovos» a ktorí musia vydáva» úètenky.

https://h-ocream.eu/sk/

V roku 2015, ná¹ svet sa veµmi výrazne zní¾il poèet daòových poplatníkov, ktorí mali nárok na pou¾ívanie niektorých výnimiek z povinnosti ma» registraèné pokladnice, èo presne znamená, ¾e pokladnica zastaví day-to-day nutnos»ou pre rastúcu skupinu obèanov.

Spolu s najnov¹ími ustanoveniami zákona o DPH majú v¹etci daòoví poplatníci vo svete za úèelom pou¾ívania pokladníc pre transakcie pre prácu fyzických osôb, ktoré nevykonávajú podnikateµskú èinnos». Daòoví poplatníci majú povinnos» pou¾íva» registraèné pokladnice pri úspe¹nom zaznamenávaní predajov za prácu pau¹álnych poµnohospodárov. Iba tí daòoví poplatníci, ktorých roèný príjem presahuje 20 000 zlotých, sa musia dosta» do vrecka zdanenia.

Stojí za to prida» plus a skutoènos», ¾e autoservisy nemusia vedie», ako zapisova» pokladne, ak ich úèinky priamo nain¹talujú v autách. Za takýchto okolností autoservisy poskytujú slu¾bu a nepredávajú urèité tovary. Daòové úrady tie¾ uvádzajú, ¾e v tomto prípade na faktúrach vybudovaných na opravu nezadávajte zostavené diely, preto¾e ¹pecifikácia týchto materiálov mô¾e s»a¾i» získanie jednoduchého rie¹enia s potrebou ma» registraèné pokladne.

V domácom regióne sú aj predajcovia elektrickej energie a spoloènosti, ktoré poskytujú telekomunikaèné, pois»ovacie a finanèné slu¾by, oslobodené od pokladnice. S výnimkou mô¾e uplatòova» viac spoloèností, ktoré hovoria slu¾by priamo súvisiace so slu¾bou trhu s nehnuteµnos»ami. Malo by sa pamäta» viac a ¾e spoloènosti, ktoré ponúkajú zásielkový predaj, nemusia ma» z pokladne, preto¾e platba sa uskutoèòuje na bankový úèet. Daòové oslobodenie pre vodièov taxíkov a ostatných spoloèností, ktoré hovoria, ¾e slu¾by osobnej dopravy nemô¾u by» u¾ oslobodené od marketingových zliav do vý¹ky 20 000 PLN.