Pokladoa kadernik

Najnov¹ie správy v zákone o DPH, ktoré zaèali fungova» od januára 2015, zaviedli potrebu vykonáva» vyrovnanie s pou¾itím registraèných pokladníc medzi nasledujúcimi skupinami podnikateµov. A hoci niektorí podnikatelia stále odstúpili od povinnosti vydáva» potvrdenky, in¹titúcie, ktoré poskytujú na¹e slu¾by iným klientom, sú povinné vyrovna» svoje operácie s pou¾itím registraèných pokladníc.

Kto musí ma» registraènú pokladòu?Pokladne sú potrebné v spoloènostiach, ktoré pracujú s fyzickými tvárami (B2C. Spoloènosti, ktorých roèné nákupy nepresahujú 20 000 PLN netto, nemajú povinnos» vydáva» daòové príjmy. Na druhej strane, ak podnikateµ zaène poèas daòového roka, potom povinnos» ma» pokladòu vzniká, keï obrat presiahne 20 000 PLN. V ïal¹om rozvoji existuje katalóg èinností, ktoré nepodliehajú potrebe vydáva» potvrdenia vydané pokladnicou.

Pomoc a povinnosti spojené s vlastníctvom registraèných pokladníc.Skôr ako podnikateµ zaène pou¾íva» registraènú pokladnicu, musí túto skutoènos» oznámi» svojmu vlastnému daòovému úradu s adresou, na ktorej sa bude pokladnica pou¾íva». Spolu s týmito dokladmi musíte vráti» pôvodný doklad o kúpe registraènej pokladnice a potvrdenie o tom, ¾e zakúpená pokladnica spåòa po¾iadavky - technologického aj praktického - v zákone o DPH. Formálne po¾iadavky, ktoré by sa mali vykona» pred pou¾itím registraènej pokladnice, sú tie¾ závislé od pomoci, ktorá je dôle¾itá na získanie registraènej pokladnice. Úµava súvisiaca s kúpou registraènej pokladnice má a¾ 90% kúpnej ceny registraènej pokladnice, nie v¹ak menej ako 700 PLN. Pokladník musí tie¾ uva¾ova» o jeho pravidelnom servise na autorizovaných miestach, ale servis pokladnice sa nemô¾e uskutoèni» menej ako ka¾dých 25 mesiacov. Predå¾enie tohto stupòa mô¾e vies» k potrebe vráti» úµavu z kancelárie, aby si kúpil pokladòu.

Registraènou pokladnicou sa rozumie aj vydávanie originálnych potvrdení odberateµom a ukladanie kópií potvrdení po dobu 2 rokov, poènúc koncom úètovného roka, v ktorom boli rozdelené. Pokladník musí stále tlaèi» periodické reporty - denné, tý¾denné a mesaèné - vytvorené pokladnicou.