Pokladoa frigo 2

Podnikatelia, ktorí podnikajú, v ktorých pou¾ívajú pokladnice, musia plni» mnohé po¾iadavky. Jednou z nápojov je povinnos» ma» papierové kotúèe s kópiami príjmov poèas obdobia známeho v príslu¹nom nariadení, ktoré sa v roku 2013 roz¹írilo.

Do 31. decembra 2012 bolo podµa nariadenia ministra financií z roku 2008 v platnosti prechodné obdobie, podµa ktorého sa kópie príjmov museli uchováva» po dobu dvoch rokov. Od zaèiatku roka 2013 sa zmena ukladania príjmov z pokladnice zmenila a predå¾ila sa o pä» rokov. Daòovníci, ktorí registrujú predaj v pokladniciach v roku 2013, by si mali uchováva» kópie dokladov potvrdzujúcich predaj za roky 2012 a 2011, zatiaµ èo star¹ie kópie potvrdení mô¾u by» natrvalo znièené. Musia v¹ak viac pamäta» na to, ¾e archívne kópie potvrdení od roku 2013 sa musia uchováva» a¾ do roku 2018, kvôli poslednému, ¾e pä»roèné obdobie roka existuje od konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie lehota na zaplatenie dane.Preèo je potrebné uchováva» kópie daòových príjmov na pä» rokov? Po prvé, dôvodom je, ¾e lehota na obmedzenie daòovej povinnosti je iba pä» rokov.Existuje veµa obáv, ¾e archivácia kópií príjmov na také dlhé obdobie je pozitívna. Ministerstvo financií sa v¹ak domnieva, ¾e pä»roèné obdobie urèuje správnos» daòových vyrovnaní. Kópie príjmov sú jediným dôkazom, ¾e predaj dokumentov, jeho veµkos», cena a daòové sadzby.Výlet si v¹ak zaslú¾i skutoènos», ¾e hoci zákonodarca uviedol urèité obdobie na archiváciu kópií kotúèov s finanènými príjmami, neoznaèil situáciu, v ktorej by mali by» uchovávané. Najlacnej¹ie fi¹kálne registraèné pokladnice v krakowských obchodných pokladniach v papierovej ¹truktúre. Nádhernej¹ie z roz¹íreného modulu dúfajú, ¾e archivujú elektronické potvrdenia. Treba tie¾ pripomenú», ¾e ani skutoènos», ¾e do¹lo k likvidácii podnikateµskej èinnosti, nijakým spôsobom nezbavuje podnikateµa zákonnej povinnosti uchováva» kópie príjmov z registraèných pokladní.