Pokladoa 2015 obchod s odevami

Pokladòa je dnes dôle¾itá takmer v ka¾dom obchode a predávanie tovaru bez potvrdenia je nezluèiteµné s predpokladom - to u¾ je mo¾né urobi» na trhoch a na veµtrhu. A èasto a tam, predávajúci má prenosný pokladòa.Fiskálna registraèná pokladòa je vykonávaná z nejakej strany predávajúceho, ktorá pomáha v ¹tatistike predaja s novým zákazníkom - ktorý vïaka tomuto zariadeniu dostane potvrdenie o kúpe v èasti potvrdenia. Ak spozoruje chybu, lístok mu oprávòuje na reklamáciu. Majiteµ predajne je vïaka nej pravdepodobne »a¾ký, ¾e µudia nepodvedú, a ¹tát - ¾e podnikateµ platí DPH, ktorá sa objavuje na ka¾dom úète. To sú len niektoré z výhod registraènej pokladne a jediná vec je táto: postnetová pokladòa uµahèuje ¾ivot podnikateµom.

Pokladòa - americký vynález 19. storoèia

Tak¾e od zaèiatku USA sú kolískou podnikania, kde sa prezentoval najsilnej¹í a úspe¹ne zarobi» milióny. Slogan "od koberca k milionárovi" preto nie je prázdny: zaneprázdnení a aktívni µudia mô¾u ¹íri» krídla tam. James Jacob Ritty bol tie¾ taký chlap. Ako majiteµ niekoµkých barov, chcel ma» ostra¾ité oko, konkrétne mu chýbalo èakanie na jednotlivých zamestnancov. Nu¾, ¾iadne ¹táty, podnietil jeho tvorivos» a vytvoril svoj vlastný stroj pre osady. Prvá pokladòa, neskôr nazývaná ním "nekompenzovaný pokladník", bola tie¾ dávaná z celej hodiny aj zo zásuvky, ktorá vytvára hlasný zvuk. Zvonèek by vás informoval o transakcii, majiteµ obchodu by mohol rýchlo zisti», èi pokladník kradol. Pravdepodobne pre chudobného predávajúceho by nebolo skvelé, ¾e ¹éf pozrie na svoje ruky toµko, ale vïaka vynálezu sa mohol vyhýba» nespravodlivým obvineniam. Prvá finanèná pokladòa bola mimoriadne zdobená, oveµa príjemnej¹ia ako skromné zariadenia - dne¹né pokladnice sú rozmanitej¹ie a pohodlnej¹ie.