Pokladniena pokladoa

Teraz jeden zaèiatok by sme mali da» jasne najavo, uvedomi» si, ¾e µahostajnos» a neschopnos» plni» konkrétny dátum povinného preskúmania na¹ej pokladnice absolútne trápne má za následok, ¾e je potrebné vráti» tzv úµavu pre òu (pani nákupu. Stojí za zmienku, ¾e tento druh sankcií sú vystavení týmto daòovým poplatníkom, ktorí si to do troch rokov od zaèatia èinnosti záznamu nie je z - v záväznej, a tie¾ v rámci lehoty - ®iados» o peòa¾ných pre povinné in¹pekcie. Dajte nám tie¾ poveda», mimochodom, ¾e takáto hodnotenie sa vykonáva riadnu údr¾bu.

EcoSlim

Pochybnosti by povinné preskúmanie pokladnice malo by» vykonané minimálne ka¾dé dva roky. Musíte tie¾ pamäta», èo presne tieto dva roky znamenajú v implementácii. Preto¾e s presným výpoètom musíte prizna» za poèiatoèný moment, je to deò, keï sa uskutoènilo fi¹kálne vykonanie alebo skutoèný deò technickej kontroly.

Takto sa daòoví poplatníci, pri nákupe hotovosti, mô¾u (a dokonca by mali zohµadni» - v systéme nevyhnutnosti preskúmania - dvojroèné obdobie od okamihu, kedy sa zariadenie zdrobilo. Táto fi¹kalizácia samozrejme vykonáva ¹pecialista, ktorý sa ¹pecializuje na posledný smer. Zo série samotný proces fi¹kalizácie spoèíva v ¹pecifickom zaèiatku práce fi¹kálneho modulu pokladnice.

Stojí za to a pred zakúpením pokladnice, aby sme zistili, èi je v na¹om meste k dispozícii autorizovaná slu¾ba, èo sa dá urobi» zadaním správneho hesla do vyhµadávaèa, ako je napríklad slu¾ba pokladnièných pokladníc.

Povinná kontrola pokladnice niekedy zahàòa niekoµko akcií. Servisný technik najskôr vykoná audit z hµadiska stavu peèatenia daného pokladne. Hµadajú ich synchronizáciu so záznamami umiestnenými vo vnútri servisnej knihy. ©pecialista tie¾ kontroluje celkový stav pokladne. Vyhodnocuje základnú dosku, fi¹kálnu pamä» a fi¹kálny modul. Súèasne testuje aj správnu funkciu displeja pre pou¾ívateµa. Okrem toho overuje pokladnièný program a verziu tohto programu v spolupráci so záznamami - znova - v oblasti pokladníc. Nakoniec technik zadá oficiálny výsledok prehµadu - s mo¾nými odporúèaniami a pozorovaniami - do servisnej knihy.Poplatok za revíziu je od sto do dvoch stoviek zlotých - za jednu pokladnicu.

Keby sme nazvali túto celú operáciu technickým preskúmaním, mohlo by to by» docela zavádzajúce. Preèo? Nu¾, preto¾e v èase kontroly sú len tie be¾né zariadenia, ktoré priamo platia za niè zvlá¹tne ako zaznamenávanie obratu. Prehodnotenie je preto prioritou.

Povinné preskúmanie pokladnice je preto vec, ktorú treba starostlivo venova», a na èo sa musí venova» osobitná pozornos».