Poistny ventil kotla

Trávime èas, keï nás v ka¾dom prípade èakajú prakticky v¹etky nebezpeèenstvá. Èasto by som mal pocit, ¾e tlak plynu prekroèil prijateµnú hodnotu. To by spôsobilo, ¾e kotol vybuchne, èo viedlo len k nákladným opravám svadby. Uvedomujem si len to, ¾e je µahké strati» ¾ivot v tejto metóde, ale skupina obèanov si nie je vedomá súèasnej potreby.

Na¹»astie v modernej dobe existuje nieèo ako klapky alebo bezpeènostné ventily. Potom existuje model ventilu, ktorý sa objaví automaticky, keï tlak plynu alebo pary prekroèí prijateµné hodnoty. To zabraòuje explózii takých kon¹trukèných prvkov, ako sú nádr¾e, potrubia a podobne. Prvýkrát bol pou¾itý v inej èasti sedemnásteho storoèia v extrémne jednoduchom zariadení, ktorým bol tlakový hrniec.Ak sa pozrieme na najjednoduch¹ie modely bezpeènostných ventilov, vidíme, ¾e je to potom dos» krehká doska, ktorá je znièená, keï plyn prechádza povoleným tlakom.Bohu¾iaµ, veµmi èasto jeden z ventilov bol peèený. Pou¾ívateµ zariadenia ho èasto nevedome naèítal. A bolo jednoduché pou¾i» dva nezávislé ventily, najèastej¹ie umiestnené na ostatných koncoch daného zariadenia.Tieto ventily boli rutinne uvádzané v parných strojoch. Tým sa zabránilo náhlemu zvý¹eniu tlaku, ktorý bol v hnacej jednotke vozidla. Hrozilo, ¾e exploduje, ktorého produktom by mohla by» dokonca smr» v¹etkých cestujúcich.Dúfam, ¾e mám záujem èitateµov o bezpeènostné ventily. Ka¾dý, kto si preèítal tento produkt, si pravdepodobne uvedomuje dôle¾itú úlohu, ktorú tieto tímy zohrávajú v modernom svete a priemysle.