Plochy farmar vo vani

Povinnos» vedenia záznamov prostredníctvom elektronického zariadenia v pokladnici v roku 2000 sa vz»ahuje na v¹etkých podnikateµov, ktorí riadia svoju èinnos» a vydávajú ná¹ sen a pomáhajú subjektom bez registrovanej podnikateµskej èinnosti a pau¹álnym poµnohospodárom. Nový vývoj vo fiskálnych kapsách sa realizuje postupne.

V roku 2015 zverená zákonodarca zru¹il prevádzkovatelia upusti» od povinnosti vedenia elektronických záznamov subjektov, medzi ktorými videl do oèí bijúce poru¹enie. Tieto priestupky predov¹etkým výsledkom podhodnotenie skutoèného názvu obchodnej práce tak, aby sa vo¹iel do limitu marketingu dvadsa» tisíc, ktorého úspech nebol dodr¾aný, aby záznamy po¾ehná a pomô¾e POSNET v hotovosti a vydanie potvrdenky cez neho. Industries, ktoré väè¹inou povolený za trestný èin tohto modelu, podµa ministerstva financií boli gará¾e, diagnostické stanice pre vozidlá, lekári, zubári, kaderníctvo a bufet vykonané miestach vzdelávacích in¹titúcií a spravované týmito in¹titúciami. Zákonodarca tie¾ tvrdí, ¾e záznam obratu v¹etky podnikateµské subjekty poskytujúce slu¾by spotrebiteµom bez práce registrovaného obchodnej èinnosti aj pre poµnohospodárov pau¹álu zasiahne predstavujúce objekt, ktorý má zvý¹i» transparentnos» a atraktívnos» trhu a zabezpeèi» ¹»astnej¹í a jednoduch¹í realizáciu svojich práv pred spotrebiteµských súdu. Podµa ¹tvrtého èlánku tohto nariadenia, ako je uvedené, ¾e in¹titúcie poskytujúce slu¾by v oblasti zamestnania menia pneumatiky, otázok a technických kontrol a daòovými poradcami, kaderníctvo a kozmetièiek boli nútené okam¾itej in¹talácii pokladne s prvom dni januára 2017. V ostatných prípadoch, podnikatelia nie sú zahrnuté do ustanovenia osobitného èasu, ktorý sa rovná dvoch mesiacov od lehoty dôjde k prekroèeniu dvadsa» tisíc dobré nain¹talova» pokladòu.