Pecialne programy 2014

Je známe, ¾e malé a rýchle pokladnice nielen zdieµajú veµkos». Pre koho preto sú malé registraèné pokladne odovzdané a pre koho sú tieto dôle¾ité? Èo sú iné?

Je známe, ¾e v ni¾¹ích veciach je »a¾¹ie umiestni» nejaký ¹pecializovaný softvér, tak¾e v kombinácii s úplnými registraènými pokladòami, napr. Poèítaèovými, malé finanèné èiastky sú menej funkèné. Bohu¾iaµ, v byte je veµa druhov ponúk. Tak¾e je urèený pre hostí, ktorých ponuka materiálov a slu¾ieb nie je veµmi odli¹ná a obsah príjmov sa èasto opakuje. Áno, prvou odpoveïou je pamä» zariadenia.S novou èas»ou malé finanèné sumy nemajú veµa miesta, niektoré sú také malé, ¾e sa hodia do aktovky alebo peòa¾enky. Odkazuje na ich osud. Èasto sa pou¾ívajú na èítanie v oddelení alebo v zariadeniach, kde je vyu¾iteµná oblas» obmedzená. Ak si kupujeme napríklad poèítaèové registraèné pokladne, musíme ma» pre ne potrebné miesto. Sú poháòané poèítaèom, monitorom a fiskálnou tlaèiaròou. Áno, t. J. Pravdepodobne ich nemô¾ete nikde nastavi».Najmlad¹ie registraèné pokladne, teda prenosné, za¾ili veµa batérií, tak¾e ich mô¾ete robi» mnoho hodín bez elektriny. Aj tie väè¹ie vy¾adujú trvalé spojenie s kontaktom. Okrem toho sú oveµa väè¹ie a doruèovanie z uèebne do prostredia mô¾e spôsobi» veµa problémov. Áno, toto èasté preskupovanie mô¾e spôsobi» problém. Men¹ie sa µahko pohybujú.Napriek mnohým výhodám malých registraèných pokladníc, pokiaµ ide o funkènos», nemô¾u by» zosúladené s týmito ¹ir¹ími. Nevykonávajú ïal¹iu prácu, ako napríklad mo¾nos» opravi» potvrdenie pred tlaèou alebo priamy výpis faktúry s DPH. z inej èasti sa men¹ia funkènos» zameriava na podporu µudí. Je známe, ¾e nevykonávajú ¾iadnu ïal¹iu prácu vrátane mnohých tlaèidiel, ktoré je potrebné zvládnu», aby správne spravovali tieto funkcie. Uèenie takýchto vecí si vy¾aduje veµa èasu. Navy¹e vy¾adujú najmä ¹pecializovaný softvér, ktorý je tvarovaný s nasledujúcimi nákladmi. Preto výber správneho vybavenia je náchylný k niektorým potrebám podnikateµa.