Ochranne masky pre deti

Kankusta Duo

Deò v deò, tak aj v závode, ako aj v kancelárii, sme obklopení novými vonkaj¹ími prvkami, ktoré sú prínosom pre my¹lienku miestneho osudu a zdravia. Okrem základných podmienok, ako sú: umiestnenie, teplota, vlhkos» prostredia, aj celok, sme schopní vykonáva» aj rôzne výdychy. Vzduch, ktorý dýchame, nie je úplne èistý, ale pra¹ný, samozrejme, v homogénnom stupni. Pred prachom v tvári prachu, mô¾eme chráni» pomocou hry s filtrami, ale oni sú v obsahu iných zneèis»ujúcich látok, ktoré èasto nie je µahké odhali». Konkrétne sa k nim prilepia toxické výpary. Odhali» je pomaly, ale obvykle pomocou strojov, ako je napríklad tvar toxické plynového senzoru, ktorý zachytáva obsah ¹kodlivých èastíc a hlási» svoju prítomnos», tak¾e hovoríme o nebezpeèenstve. Bohu¾iaµ, existuje riziko, teda oveµa nebezpeènej¹ie, preto¾e niektoré plyny ako CO, sú dôkazom niepachn±ce a èasto ich prítomnos» vo výsledkoch tela v prípade »a¾kého po¹kodenia zdravia alebo smr». Okrem CO nebezpeèenstvo si kladie ïal¹ie pierwastki przechwytywalne snímaèom, sulfid darovanie dôkaz, ¾e skutoèná koncentrácia je zanedbateµný a rozvíja rýchlu paralýzu. Ïal¹ia toxický plyn je oxid uhlièitý, ako je ¹kodlivé ako u¾ bolo uvedené, a amoniak - plyn priamo do obsahu, ale vo vy¹¹ej koncentrácii ohrozujúce populácie. Detektory toxických plynov dúfajú, ¾e nájdu ako ozón a oxid sirièitý, ktorý sa plyn je väè¹ie ako je obsah má tie¾ predispozície k uzavretiu vyplnenie priestoru v blízkosti zeme - od poslednej, preto¾e v prípade, keï sú vystavené výskytu týchto prvkov, detektory by mala investova» do optimálnych polohách aby cítil hrozbu a oznámil nám o òom. V iných nebezpeèných plynov, na ktoré mo¾no vykonáva» detektor pracuje ¾ieravý chlór a kyanovodíka, vysoko toxický a tie¾ µahko rozpustný vo vode, nebezpeèné chlorovodík. Ak je to mo¾né, musíte nain¹talova» snímaè jedovatého plynu.