Neuromuskularne konektory

Distribúcia napájania a komunikácia v¹etkých riadiacich systémov z najpresvedèivej¹ích dôvodov je mo¾ná. Ak sa s inými konektormi nedá rie¹i», eXLink urèite zvládne takéto najnebezpeènej¹ie podmienky. Èo je prítomné v konektore a preèo je to samozrejme veµmi efektívne?

Konektor eXLink sa zakúpi na flexibilné napájanie a navy¹e veµmi úspe¹ná komunikácia akýchkoµvek riadiacich systémov, ktoré mô¾u by» v akejkoµvek miestnosti, kde by mal jednoducho bohatý takýto konektor. Funguje to dobre v takých nevýhodných oblastiach výbuchu, ako sú zóny 1, 2, 21 a 22. Existujú dva typy takýchto konektorov - kvadripolárne a sedem a ¹es»pólové.

4-pólový a PE konektor eXLink je kompletný systém, ktorý umo¾òuje vytvára» a odpojova» mnoho rôznych elektrických zariadení. K dispozícii sú v¹etky mo¾né zásuvky a príslu¹né zástrèky pre tzv. Nízkonapä»ové zbernicové signály. Stojí za zmienku, ¾e prenos výkonu prebieha a¾ do 250V AC / 10L pre plastovú a poniklovanú mosadz a tie¾ pre nehrdzavejúcu oceµ.

Rýchle konektory exlink majú veµa mo¾ností pripojenia a odpojenia. V súèasnosti nezahàòa povinnos» vypnú» zariadenie pracujúce v urèitom období, èo zjednodu¹uje prácu. Plné sú vyrobené v modeli, ktorý predstavuje stupeò krytia IP66 / IP68. Kåby dokonale robia peniaze pri teplote od -55 ° C do + 70 ° C, a to v podmienkach extrémnej chladu a tepla.Vzhµadom k tomu, ¾e majú kryt vyrobený z takých výrobkov je nerezová oceµ alebo z poniklovanej mosadze, sú veµmi odolné voèi v¹etkým po¹kodeniu. Mô¾u tvori» maximálne 7 alebo 6 pólov alebo 4 póly a PE. Sú ochotní by» prijaté v »a¾obnom priemysle, preto¾e výrobok je ¹pecializovaný certifikácia vý»a¾ok EX I M2. Nepotrebujú a neumo¾òujú ¾i».

Spojenie celých systémov vïaka konektorom typu exlink je skutoène veµmi bohaté a otvorené a odolné.