Maso expertne mlyneek na maso

Telesný vlk nie je nièím novým ako strojom, ktorý sa pou¾íva na drvenie a beh surového, vareného alebo mrazeného mäsa, èo je spôsobené ïal¹ím spracovaním (výroba klobás. Keï¾e zariadenie sa pou¾íva v hoteloch, re¹tauráciách, supermarketoch, stravovacích zariadeniach a zariadeniach hromadného stravovania, kde je mno¾stvo spracovaného mäsa omnoho »a¾¹ie ako v domácnosti, rozmery (hrdlo so ¹nekovým podávaèom a súprava na rezanie - siete, trhavé èepele, no¾e a parametre (úèinnos» , priemer sita, rýchlos» otáèania, otváranie hrdla, výkon, výkon telesný vlk musí spåòa» potreby procesora.

Veµký výber vlkov na trhu ide na výber správneho nástroja pre potreby zariadenia, vïaka súèasnému èasu na prípravu jedál je skrátená (drvenie niekoµko kilogramov za minútu tie¾ nevy¾aduje veµké náklady fyzickej námahy. Vlci majú jednoduchú formu, prvky je mo¾né rýchlo demontova», èo uµahèuje servis, èistenie a udr¾iavanie èistoty, zlep¹uje hygienické podmienky. Realizácia zariadenia z obyèajných nerezových alebo hliníkových zliatin, vynikajúce spracovanie urèuje vysokú pevnos» stroja. Podobne ako v¹etky zariadenia poskytované v potravinárskom priemysle, aj vlci musia robi» podmienky dôvery a hygieny pri práci. Wolfovo pôsobenie - mäso, ktoré sa má zomlie», sa umiestni do úst, potom sa po stlaèení, napr. Rezná jednotka núti telo do sie»ky a potom sa narezáva vlo¾enými no¾mi. Po rozomletí sa mäso privia¾e na plnku, potom sa zabalí do obalu alebo do vákuového obalu a podrobí sa ïal¹iemu spracovaniu v závislosti od typu finálneho výrobku - mäsa za studena alebo mäsa baleného vo vákuu. Vo vz»ahu k mäsovým druhom sa vyrábajú siete s iným priemerom ôk a no¾mi. Vlci mô¾u by» usporiadané v rôznych doplnkoch, ktoré poskytnú napríklad plnené klobásy, zeleninu a syr. Je to jednoduché zariadenie, jednoduché za rozumné ceny, ktoré sa poskytuje v stravovacích zariadeniach, kde výroba klobás alebo mäsových jedál nie je taká odli¹ná, keï v mnohých výrobných závodoch je garantom zdrav¹ích výrobkov, konzervaèných látok a iných látok.