Klavesova skratka

https://psori-f.eu/sk/PsoriFix - Osloboïte sa od po¹kriabania a nepohodlia v dôsledku psoriázy!

Bezplameòový odvzdu¹òovací otvor je nástroj, ktorý bráni vnikaniu plameòa do miestnosti. Jediná výbu¹ná zóna je zablokovaná uzatváracím ventilom.

Flameless venting je spôsob ochrany procesných zariadení pred ¹kodlivými úèinkami výbuchu. Ako súèas» bezplameòového odvzdu¹òovania sa tlak výbuchu zni¾uje vo vzdialenosti prístroja a¾ na urèitú úroveò. Ak tlak dosiahne danú výhodu, potom sú otvorené vykladacie panely alebo protiblokovacie chlopne. Spolu s ich prijatím do ¾ivotného prostredia sú organizované nadmerné tlaky, plameò a nespálené a spálené produkty.Spôsob bezplameòového odvzdu¹òovania je v podstate pravdepodobný v uzavretých priestoroch, preto¾e úèinky po¾iaru neprekroèia chránený prístroj.Existuje niekoµko ïal¹ích typov zariadení, ktoré je mo¾né vzia» do rozsahu bezplameòového odvzdu¹òovania. Sú to najmä trojvrstvové bezpeènostné dosky a jednovrstvový odµahèovací panel.Trojvrstvová bezpeènostná doska pova¾uje za úlohu chráni» pred nadmerným tlakom alebo vákuom tým, ¾e zmieròuje výbuch.Úlohou jednovrstvového odµahèovacieho panelu je zaruèi» kamerám proti úèinkom výbuchu, ktorý je schopný zmierni» výbuch. Vidí pou¾itie v cyklónoch, filtroch, silach atï. Zariadenie sa dá úspe¹ne pou¾íva» viac v izoláciách, v ktorých sa skladá z nízkeho pracovného tlaku. Jednovrstvový odµahèovací panel sa pou¾íva ako potravinársky a farmaceutický priemysel. Pravdepodobne ¾ije aj v sanitárnom priemysle aj poèas sterilizácie. Zariadenie, ktoré sa vyèistí pomocou metódy SIP / CIP