Iadna elektricka energia

Veµmi èasto, keï sa nakupuje na iný typ nákupných centier, predpokladá sa predov¹etkým to, èo potrebujete kúpi». A tie¾ sa mô¾e sta», ¾e keï je uprostred, plány budú zmarené náhlym nedostatkom elektriny. Súèasne, keï sa celý obchod náhle ponorí do tmy, nie ¾e by zlyhal núdzový zdroj energie. Je to oveµa viac ne¾ to, ¾e nikdy nebude mo¾né predpoveda», kedy sa mô¾e dosta» do takejto formy. Èasto mô¾e osvetlenie ís» úplne neoèakávane, a potom je dôle¾ité, aby sa µudia, ktorí sa sami rozhodnú, mohli µahko dosta» von.

Je to také zvlá¹tne, ak sa berie do úvahy, ¾e v rôznych prostrediach a nákupných centrách je takmer v¹etok materiál závislý od prístupu k ïal¹iemu zdroju energie. Takéto objekty sú niekedy otvorené a¾ do neskorých noèných hodín, a ak nie je elektrina krátko po zotmení, nebude mo¾né si ju v¹imnú». Okrem toho, náhle ponorenie v noci mô¾e spôsobi», ¾e sa µudia budú cíti» panike a strachu. Je preto dôle¾ité, aby v ka¾dom objekte boli k dispozícii núdzové osvetµovacie zariadenia, ako aj len núdzové osvetlenie.

Ale v¹imnú» si, ¾e prítomnos» takéhoto osvetlenia bude povinná vo veµmi »a¾kých situáciách. Ide o informácie o výskyte po¾iaru v areáli objektu. Aby bolo mo¾né sa z budovy dosta» èo najrýchlej¹ie, takéto núdzové osvetlenie chce ¾i» v ¹irokom, mäkkom a schopnom vstupe do okamihu. Zo starostlivosti, ¾e vzdialené predmety mô¾u obsahova» horµavé materiály, je veµmi dôle¾ité, aby takéto osvetlenie viedlo priamo k núdzovým východom najkrat¹ou mo¾nou cestou.

Vïaka tomu bude môc» ka¾dý, kto sa zhroma¾dil v obchodnom meste alebo v ïal¹ej budove, opusti» interiéry takým spôsobom, ¾e nikto nebude po¹kodený. Potom bude obzvlá¹» mo¾né, keï sa spolu s in¹taláciou núdzového osvetlenia objavia piktogramy, ktoré vám uká¾u, kam sa má ís» von rie¹i».