Hygieny pri praci v kancelarii

V¹etky spoloènosti sú povinné stara» sa o svojich zamestnancov. Týka sa to najmä podnikov, ktoré vo svojej priamej èinnosti pochádzajú z veµkých materiálov. Zamestnávateµ by mal mimoriadne chráni» zdravie a ¾ivot µudí, ktorí sa správajú v takýchto podmienkach.

"Nariadenie ministra hospodárstva z 8. júla 2010 v histórii minimálnych po¾iadaviek týkajúcich sa bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci v kombinácii s mo¾nos»ou rie¹enia výbu¹nej atmosféry pri práci," oèakáva od zamestnávateµa, ¾e vypracuje dokument na ochranu pred výbuchom. To platí len pre spoloènosti, v ktorých sa pou¾ívajú horµavé materiály, ktoré mô¾u vytvára» výbu¹né atmosféry so vzduchom. Takéto látky mô¾u tie¾ obsahova» kvapaliny, plyny, ako aj veµmi jemné tuhé látky, t.j. prach.

Pou¾itím nebezpeèných, horµavých látok, s ktorými sú pracovníci vystavení, sa poradie miestností s rizikom výbuchu týka poètu sekvencií. Ak u¾ boli uvedené, obrá»te sa na nariadenie ministerstva uvedené v kontakte.

Vz»ahuje sa na to, ktoré materiály by mal zamestnávateµ pripravi». V odseku 4.4 nariadenia sa uvádza, ¾e vykonáva v¹etky hodnotenia rizík, ktoré sú kombinované s návrhom na stretnutie v pracovnej miestnosti s výbu¹nou atmosférou. Potom je tam „hodnotenie rizika“, ktoré okrem iného vytvára ïal¹ie prvky: \ t

a pravdepodobnos» výbu¹nej atmosféry, \ tb mo¾ný èas výskytu výbu¹nej atmosféry, \ tc pravdepodobnos» ¾ivota a aktivácia zdrojov vznietenia, ako je elektrostatický výboj, \ td zariadenia, látky a zmesi pou¾ívané zamestnávateµom, \ tmechanizmy medzi nimi a ich interakciou,e oèakávaná veµkos» úèinku mo¾ného výbuchu.

Je tie¾ dôle¾ité zvá¾i» susedné miestnosti, ktoré mô¾u existova» akýmkoµvek spôsobom spojené s otvormi do miestností s nebezpeèenstvom výbuchu, napríklad prostredníctvom ventilácie. Vo forme nebezpeèenstva tie¾ nebudú pekné.

Po ukonèení úplného posúdenia rizika je zamestnávateµ v súlade s nariadením 7.1 nariadenia povinný pracova» aj na dokumentoch na ochranu pred výbuchom.

Dokument na ochranu pred výbuchom by mal by» vykonaný s niekoµkými základnými èas»ami, obsahova» zoznam vecí a vyhlásenia zamestnávateµa o uvedomení si toho, ¾e na òom chcú by» slová. Dôle¾itými prvkami dokumentu sú: zoznam potenciálne výbu¹ných atmosfér a zdrojov vznietenia, opis opatrení na zabránenie výbuchom, dátumy aktualizácie dokumentov, opis pou¾itých horµavých materiálov, posúdenie rizika výbuchu, mo¾né scenáre výbuchu, ako aj podporné dokumenty. Dokument na ochranu pred výbuchom by mal obsahova» aj grafiku a plány zariadení.

Na konci prípravy správne uvedenej dokumentácie stojí za to vyu¾i» pomoc ¹pecialistov. ®ivot a zdravie hostí je koniec koncov najdôle¾itej¹ie a stojí za to vyu¾i» istotu, ¾e sme riziko správne vyhodnotili.