Gynekologia a porodna asistentka

Gynekológia ide celú cestu. Existuje stále viac pôvodných lieèebných postupov na vyhµadávanie µudského tela. Stále menej invazívne a èoraz presnej¹ie. Veµkým problémom medzi ¾enami, ktoré sexuálne zneu¾ívajú, je rakovina krèka maternice, ktorá je v poèiatoèných fázach jej extrakcie úplne vylieèiteµná.

Kedykoµvek narazíte na ru¹ivé symptómy, ktoré mô¾u by» výsledkom takejto choroby, mali by ste sa okam¾ite zaregistrova» u lekára na kolposkopu, aby ste ochorenie vylúèili. Dôsledok nedostatoènej záva¾nosti symptómov, ktoré má ma» maternicový roztok.

Toto vy¹etrenie sa vykonáva pomocou kolposkopu. Niet divu, aký je mikroskop so spekulom. Spekulum sa vlo¾í do vagíny s pravou vzorkou na kontrolu pH vagíny. Tento mikroskop vám umo¾òuje dosiahnu» trojrozmerný úèinok a e¹te stále zväè¹uje film a¾ desa»násobne, tak¾e gynekológ bude schopný riadne preskúma» vaginálnu a krèná stena, dôkladne posúdi», èi existujú nejaké zmeny. Treba pripomenú», ¾e sa musíte pripravi» na ¹túdiu. Gynekolog bude pravdepodobne pouèi», ako sa chráni» pred testom. Najskôr sa jeden tý¾deò pred plánovaným vy¹etrením vzda» fyzických kontaktov a gynekologických vy¹etrení.

Herbasnorex

®ena, ktorá navrhuje kolposkop, zvyèajne ¾ije na individuálnej gynekologickej stolici. Takéto vy¹etrenie zvyèajne trvá niekoµko minút a¾ niekoµko minút. Ak sú zisky ohrozujúce, gynekológ mô¾e nahradi» odstránenie èasti maternice, potom budete musie» zosta» poèas dobrého obdobia nejakej sexuálnej aktivity, preto¾e bude bohatý, ak pocíti veµmi nepohodlné nepohodlie. V príklade tohto nástroja sú ergonomické parametre tie¾ dôle¾ité, preto¾e existuje pracovné zariadenie.