Gravitaene odpra ovanie

Smernica ATEX je v pláne zabezpeèi» voµný pohyb výrobkov, ktoré sú obsiahnuté v tomto texte na námestí Európskej únie. Okrem toho sa sna¾í minimalizova» a najlep¹ie eliminova» riziko majetku z nástrojov alebo obranných metód v skupinách s rizikom výbuchu a ktoré dodávky alebo metódy nie sú prispôsobené poslednému.

Smernica definuje základné po¾iadavky atexu v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia vo výbu¹ných oblastiach. Tieto pocity sa pou¾ívajú predov¹etkým pre potenciálne zdroje, ktoré mô¾u spôsobi» zapálenie v potenciálne výbu¹nom prostredí. Týka sa to aj ochranných organizmov, ktoré sa poèas explózie vybudovali. Význam týchto ochranných ¹týlov je v prvom rade pre µudí ako najrýchlej¹ie zastavenie výbuchu alebo obmedzenie konca jeho ¹írenia. Po¾iadavky Atex sa súèasne prená¹ajú na bezpeènostné zariadenie. Zariadenie trpí na bezpeènú funkciu zariadení a nezávislých ochranných systémov, ktoré sa dosahujú pri vzdialenostiach ohrozených týmto výbuchom. Po¾iadavky Atex sa súèasne starajú o súèasti a komponenty, ktoré nie sú v období výkonu nezávislých funkcií. A oni sú dôle¾ití v prvom rade, preto¾e prichádzajú do bezpeènosti oboch zariadení a obrany.Iba polo¾ky, ktoré sú zahrnuté v po¾iadavkách smernice o novom prístupe a ktoré spåòajú tieto po¾iadavky predov¹etkým, je mo¾né zakúpi» v celej Európskej únii.Ustanovenia smernice ATEX sa uplatòujú len na nové výrobky, ktoré boli prvýkrát zavedené na nákup. Sú to tak tie, ktoré boli vytvorené na námestí Európskej únie, ako aj tie, ktoré sa dová¾ajú do európskej skupiny.Smernica ATEX obsahuje:- nové výrobky vyrobené v EÚ,- "nové výrobky",- nové alebo pou¾ité výrobky dová¾ané z krajín mimo Európskej únie,- módne a "ako nové" výrobky oznaèené ¾enou, ktorá nie je starým výrobcom.