Finaneny plan kulturneho centra

Symfonia idea je balík, ktorý podporuje beh v malých a stredných podnikoch. Je to prvý poµský integrovaný balík, ktorý bol napísaný ¹peciálne pre prostredie WindowsTM. Tento softvér pomáha spusti» znaèku v jej stálej praxi v úlohe záznamov a servisu ekonomických udalostí.

Modul Financie a úètovníctvo podporuje najdôle¾itej¹ie úètovné operácie (rezervácie dokumentov, súvahy, zúètovania. Modul finanènej analýzy je urèený na podporu práce finanèného a ekonomického oddelenia spoloènosti.Aplikácia Dlhodobý majetok pomáha v znaènej miere uchováva» záznamy a zásoby fixných aktív, správne a µahké hodnoty. Modul HR a mzdový modul sa pou¾ívajú na správu miezd a údajov o µuïoch. Vïaka nim je dôle¾ité rýchlo vypoèíta» mzdy, uchováva» záznamy o pracovnom èase atï. On uzdravuje umiera» z USA a sociálneho zabezpeèenia. Mzdový modul na druhej strane zahàòa rôzne spôsoby odmeòovania - vytvára výplatné pásky a správy. Tie¾ vytlaèí potvrdenie o prevodoch.Aplikácia Handel sa podieµa na riadení predaja a skladovania (záznamy o zásobách. Vïaka tomu je mo¾né vydáva» skladové doklady, predaj, nákup, atï. Je to dôle¾ité pre znaèky s viacerými poboèkami av ¹irokom rozsahu kompatibilné s tlaèiaròami a pokladnièky. Modul faktúry sa pou¾íva v oddeleniach predaja a predaja. Umo¾òuje vydávanie dokladov o predaji (faktúry, úèty. Pracuje s fi¹kálnymi tlaèiaròami.Modul Small Accounting bol pripravený pre spoloènosti, ktoré majú zjednodu¹ené úèty. Chráni pri registrácii a zaobchádzaní so sídlami so ZUS (spolupracuje s plánom platiteµa. Vïaka tomu je dôle¾ité zúètova» úèty v kanceláriách a zamestnancoch. Uµahèuje maximálnu analýzu ziskovosti.