Fi kalna pokladoa cena lode

https://garcinia-cv.eu/sk/FitoSpray - Najlepší prírodný recept na chudnutie bez námahy!

Pokladnica, známa ako registraèná pokladòa, ako auto, sa musí pravidelne kontrolova». Pri tomto úspechu v¹ak musí by» táto revízia vykonaná najneskôr dva roky po nedávnom preskúmaní alebo fiscalizácii. “Prehµad pokladnice, cena kríz & nbsp; osciluje v stenách od 100 PLN do 200 PLN s prístupom.

Povinnos» preskúmania pokladnice pochádza zo zdravých právnych úkonov. Právnym základom dvojroèného obdobia revízie registraèných pokladníc je § 7 ods. 1 bod 6 v spojení z § 16 ods. 1 nariadenia ministra financií z 28. novembra 2008 v zmysle pou¾ívania registraèných pokladníc. Spolu s predpokladom, konkrétne s ustanoveniami § 61 ods. 3 Trestného zákona, je neuskutoènenie alebo predèasné vykonanie kontroly pokladnice známe ako nevhodné vedenie úètov a hrozí ulo¾ením pokút za daòové trestné èiny. Av¹ak lacnej¹ou alternatívou ku ka¾dému dvojroènému preskúmaniu je ka¾dý rok. V súvislosti s registráciou registraèných pokladníc je tie¾ dôle¾ité pamäta» na názov príslu¹ného dátumu, ktorý sa získa na základe daòového poriadku. Podµa umenia. 12 ods. 3 tohto zákona, dátumy stanovené v mesiacoch konèia uplynutím toho dòa v predchádzajúcom mesiaci, ktorý zaruèuje poèiatoèný deò dátumu, a ak v poslednom mesiaci nebol taký deò v predchádzajúcom dni posledného mesiaca.

Povinnos» dohliada» na dátum kontroly registraènej registraènej pokladnice spoèíva na tvári, ktorá zaberá prerokovanú fi¹kálnu pokladnicu. Majiteµ by mal informova» servisného technika o potrebe vytvori» takéto preskúmanie do dvoch rokov od novej in¹pekcie. Zamestnanec pokladníka v mene 5 dní odo dòa oznámenia u¾ívateµom daòovej pokladnice by mal vykona» povinnú technickú kontrolu pokladnice (§ 31 ods. 4 zákona v histórii registraèných pokladníc.

Preskúmanie technického stavu pokladnice by malo v prvom rade skontrolova»: stav v¹etkých kontrolných plomb, stav bývania, èitateµnos» daòových dokladov, pracovný program, správnos» prevádzky, stav pamäte a stav batérií.V projekte zamedzenia vystavenia sankciám z pohµadu daòového úradu by mal daòovník sledova» dátumy kontroly pokladnice.