Fakturaeny program

Program symfonia je obchodom riadený obchod. Najèastej¹ie sa vyskytuje v úzkych a stredných podnikoch. Program má a kompletné inventarizaèné záznamy. To vám umo¾ní robi» dokumenty: predaj, sklad, nákup a platbu. Program pracuje s tlaèiaròami, pokladòami a èiarovými kódmi.

Najdôle¾itej¹ie funkcie programuProgram sídli v dvoch verziách: predaj (bez skladu, predaj so skladom (má skladovú slu¾bu. Softvér podporuje hotovostné a bezhotovostné platby a spolupracuje aj s bankami. Obchod Symfonia sa pou¾íva v rôznych typoch obchodných a servisných spoloèností. Tento softvér vám umo¾ní vytvára» grafické súbory. Vïaka programu mô¾eme prideli» typ a dátum platby, predajnú cenu, vý¹ku zµavy, vý¹ku úveru. Symfonia handel poskytuje kompletný servis pre obchodné, skladové a hotovostné dokumenty. Program spolupracuje s programom Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ. S jeho pomocou mô¾eme spú¹»a» reporty, periodické výkazy, kontrolu rotácie a starostlivos» o dodávky.

Program vám umo¾ní ¹ikovne vykonáva» inventár. Jednoduchá je funkcia zrýchleného zobrazovania textov a súvisiacich dokumentov. Softvér umo¾òuje knihu s databázou dodávateµov. Zamestnanec má mo¾nos» doplni» a upravi» databázu zhotoviteµa. Zákazníci mô¾u vyhµadáva», okrem iného podµa po¹tového smerovacieho èísla, názvu spoloènosti. Aplikácia podporuje mnoho èasopisov. Symfonia má jednoduché rozhranie (vyzerá pekne a je príjemné na pou¾ívanie. Vïaka tejto funkcii je ¹týl krátky a bohatý. Obchodný program Symfonia mô¾e existova» v spoloènostiach, ktoré nemajú nové poèítaèové vybavenie. Veµkou výhodou obchodného programu symfonia je rýchle systémové uèenie. Program nevy¾aduje ¹pecializované cvièenia a náklady.