Enova system

Keï zaèneme knihu so systémom enova, zvyèajne máme v¹etky údaje a frázu, ktorú o nej máme. Keï¾e je to v¹ak spojené so v¹etkými ostatnými skúsenos»ami, máme niekoµko fáz poznávania. Poènúc nevedomou nekompetentnos»ou, keï sa slepo sna¾íme dosiahnu» koniec, putujeme v zákutiach ¹truktúry, o ktorej nemáme predstavu. Vstupujeme do nových sietí a osvetµujeme v malých a slepých ulièkách.

Zber poznatkovKeï sme dos» slepí a identifikujeme hrozby, trpíme obdobím vedomej neschopnosti. Hµadáme sprievodcov alebo iné predsedníctvo. Zhroma¾ïujeme informácie a krok za krokom sa sna¾íme poskytnú» ich v akcii. Veµmi pohodlné ¹tádium. Pohybujeme sa po vychodených cestách spolu s opísanými vzormi. Rad nekoneèných úspechov. Neustále získavame ïal¹ie povedomie a èas od èasu sa ho sna¾íme pou¾íva». Prejdeme nehody a musíme sa opä» vráti» k tutoriálu. Niekedy pochova» pomerne hlboko v snahe o informácie. Tieto chyby èasto opakujeme, zbierame výskum a uvoµòujeme ho do ïal¹ej fázy. Neustálym opakovaním sa dostávame do praxe a pou¾ívame nevedomé zruènosti. V¹etko v aktuálnom èase ide ako je. Na¹a zruènos» sa stáva èoraz populárnej¹ou. Nebojíme sa veµkých výziev. Niekedy sa stáva, ¾e mô¾eme kona» aj s malou radou. Takáto viera je v nás. Existujú v¹ak také oblasti, biele ¹kvrny, kde na¹a noha ne¹liapala viac. Oblasti majstrovstiev vyhradené pre vedomé zruènosti. Veda v teplej forme. Dobrá a absolútna istota. To sú v¹etky kognitívne procesy, ktoré nesúvisia s ich zruènos»ami. Procesy, ktoré neobsahujú ¾iadne pole.

Zoznámenie sa so systémovými ¹truktúramiTo je to, èo sa stane s plánom. Ako spozna» ka¾dú ¹truktúru. Musíte nav¹tívi» aj atraktívne miesta, aj obyèajné. Tie¾, ako sa dosta» "odtlaèky" z ka¾dého nástroja. Výhodou je pravdepodobne to, ¾e mô¾eme oèakáva» podporu technického tímu. U¾itoènos» systému je zvyèajne potvrdená novými implementáciami. Optickí svedkovia svedèia o inovácii. Niektorí v eufórii pou¾ívajú takéto záväzky ako „revolúciu“. Nech si myslia, ¾e si to myslia, zistíme to tým, ¾e si vezmeme telo aj tým, ¾e sa to pokú¹ame, kým nedosiahneme ¹ampionát.