Elektricky naboj ma elektron

Úloha elektrostatického uzemnenia poèíta so zní¾ením rizika výbuchu horµavých látok na iskrovom produkte elektrostatickej iskry. Najèastej¹ie sa pou¾íva v oblasti prepravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie mô¾e by» novou formou. Najni¾¹ie a niekoµko komplikovaných modelov sú zalo¾ené na uzemòovacej svorke a drôte. Robustnej¹ie a technologicky vyspelej¹ie sú vybavené ochranným systémom uzemnenia, vïaka ktorému je dovolené vydáva» alebo prepravova» výrobok, keï uzemnenie zostáva správne pripojené.

Elektrostatické uzemnenia sa obyèajne zavádzajú pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných a cestných cisterien, nádr¾í, sudov, tzv. big-bagy alebo prvky procesných in¹talácií.

V dôsledku plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s rôznym obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kami, granulátmi, kvapalinami sa mô¾u vytvori» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich postavenia je pravdepodobne aj ¾ivé mie¹anie, èerpanie alebo striekanie horµavých látok. Elektrické náboje vznikajú kontaktom alebo separáciou jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré sú vo vzájomnom kontakte. V dôsledku jednoduchého a náhleho kontaktu so zemou alebo bez nabitia mô¾e by» generovaný krátky prúdový impulz, ktorý bude známy vo forme iskry.Nedostatok starostlivosti o výboj iskier mô¾e zahàòa» zapálenie zmesi alkoholov a vzduchu, èo znamená výbuch alebo veµký výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu v dôsledku riadeného vypú¹»ania elektrostatických nábojov.