Ekologicka modna prehliadka v kole

Minulú sobotu sa konala výstava najnov¹ej kolekcie miestneho výrobcu obleèenia. Akcia prilákala veµký poèet divákov, ktorí by museli skontrolova», èo dizajnéri pripravili na zostavenie sezóny. Medzi divákmi sme sa mohli pozrie» aj na niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Rafinovaná prehliadka zostala v najkrat¹om poradí a plnos» prebehla bez preká¾ok. Na tomto druhu by sme mohli obdivova» modely, ktoré predstavujú nádherné, letné, ruène vyrobené obleèenie. Ich role boli pou¾ité iba otvorené a jednoduché tkaniny s veµkými, farebnými farbami, vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i reportéri mali radi vzdu¹né, farebné maxi sukne v sumách vyrobených z háèkovania. Okrem nich vzbudili úctu aj èipky, romantické ¹aty a blúzky s volánkami a vy¹ívanými bikinami. Pre letné obleèenie návrhári navrhli pre ¾eny tkané klobúky s teplou kolotoèe, zdobené èipkou a atraktívne kvety.Po prehliadke bola pripravená aukcia krásnych svadobných ¹iat pripravených ¹peciálne pre poslednú ¹ancu. Obleèenie bolo dané osobe, ktorá chcela zosta» v anonymite. Okrem toho sa dra¾ilo aj mno¾stvo obleèenia z najnov¹ej kolekcie. Príjmy získané z posledného predaja budú prevedené do vá¹ho sirotinca. Treba zdôrazni», ¾e znaèka netrpezlivo podporuje rôzne funkèné a zdravé akcie. Jeho u¾ívatelia by opakovane odporúèali na¹e materiály na predaj, a ako predajné miesto bolo dokonca náv¹teva niektorej z tovární.Hovorca spoloènosti nám povedal, ¾e najnov¹ia kolekcia príde na trh dnes na zaèiatku mája. Okrem toho informoval, ¾e spoloènos» chce otvori» poèítaèový obchod, v ktorom budú k dispozícii zbierky okrem stacionárnych obchodov.Poµská odevná spoloènos» je jedným z najväè¹ích výrobcov odevov v rohu. Existuje niekoµko tovární v ka¾dom svete. Zamestnáva niekoµko tisíc µudí, v ka¾dom z najznámej¹ích krajèírov, krajèírov a architektov. Ka¾dá znaèka, táto znaèka uèí kolekcie výmenou s veµkými poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky skutoène ¾ijú veµmi dobre, ¾e v¾dy pred otvorením obchodu sú pripravené v malých radoch pripravených z individuálneho rána. Tieto zbierky miznú v posledný deò.Výrobky novej spoloènosti z mnohých rokov boli ¹iroko oceòované spotrebiteµmi, èi u¾ vo výsledkoch, alebo v zahranièí. O nej sa nehovorí, ¾e nehovorí o sile spokojnosti, ktorú získala, ao tom, aké produkty sú v tej najvy¹¹ej triede.

Pozrite si svoj vlastný obchod: Jednorazové obleèenie pre potravinársky priemysel