Donieck explozia metanu

«a¾ba v na¹ej krajine je najsilnej¹ia na celom svete a napriek metanovým uhoµným ¹vom je najbezpeènej¹ia. Bezpeènos» bola dosiahnutá pomocou rôznych metód a bezpeènostných opatrení, vïaka èomu obmedzujeme mo¾nos» vznietenia alebo explózie metánu.

Aby sme zabránili výbuchu metánu, minimalizujeme skutoènos», ¾e vznikajú faktory, ktoré sa mô¾u zní¾i» zavedením vhodného zariadenia. Pokiaµ ide o situáciu v bani alebo na stene, t.j. predchodca by chcel by» spôsobený elektrickou energiou dodávajúcou kombinácie a po¹kodzujúcimi dopravnými dopravníkmi. Je to výsledok iskrenia po¹kodených káblov, èi u¾ vytváranie elektrického oblúka, blí¾i sa k vznieteniu metánu a výbuchu. Preto sa vo v¹etkých elektrických zariadeniach pou¾íva typická ochrana proti výbuchu. Vïaka ochrane pou¾ívanej vo v¹etkých týchto zariadeniach a strojoch minimalizujeme prenikanie elektrického potenciálu do metánovej skupiny, tak¾e v prípade zlyhania nedôjde k ¾iadnej tragédii. Horníci elektrikárov, ktorí sedia v budúcnosti bane, sú ¹peciálne vy¹kolení v oddelení ochrany proti výbuchu a ohòu, aby som mohol bezpeène vykona» na¹u prácu pre seba a ïal¹ích µudí pod zemou. Ka¾dý elektrotechnik, raz za pä» rokov, musí prispie» k takémuto ¹koleniu, ktoré bude ma» za následok skú¹ku, vïaka ktorej budú jeho znalosti obnovené a dozviete sa o pôvodných predpisoch a typoch úspechov odolných proti ohòu a výbuchu.Ochrana proti výbuchu a odolnos» proti ohòu je potom dôle¾itým faktorom pou¾ívaným na v¹etky bane, vïaka èomu je minimalizované riziko výbuchu metánu.