Diagnosticke zariadenia maha

Èo je to kolposkop?

Kolposkop je stále populárnej¹ie diagnostické zariadenie pou¾ívané pri gynekologických vy¹etreniach. Je to ¹pecializovaný nástroj, ktorý vïaka kombinácii vynikajúcich tried optických systémov s dodatoèným koaxiálnym osvetlením dáva mo¾nos» dôkladne preskúma» intímne èasti ¾enského tela, ktoré sú náchylné na napadnutie nebezpeènými chorobami. S kolposkopom mô¾ete dosiahnu» a¾ 400-násobné zväè¹enie obrazu.

Kolposkop a jeho pou¾itie

Kolposkopa sa získa pre kolposkopiu, to znamená vy¹etrenie povrchu krèka maternice spolu s kanálom, ako aj vagíny a vulvy v mieste detekcie zmien, ktoré by mohli indikova» predklinické formy rakoviny krèka maternice. Odhaduje sa, ¾e presnos» diagnózy uskutoènenej kolposkopom je v závislosti od typu od 79 do 97%.

Ako vyzerá kolposkopické vy¹etrenie?

Kolposkopia je bezbolestné vy¹etrenie vykonávané, keï je pacient na gynekologickej stolièke. Na zaèiatku vy¹etrenia lekár predpí¹e pacientovi ¹peciálny laryngoskop, ktorý uµahèuje vizualizáciu vaginálnej èasti krèka maternice. Po jeho pripojení sa do po¹vy vlo¾í zrkadlo s priesvitnými stenami, za ktorým je mo¾né pozorova» vaginálnu stenu a povrch krèka maternice v pohodlnom zväè¹ení s intenzívnym osvetlením. Kolposkop pomocou kamery umo¾òuje zaznamenáva» otázku a zva¾ova» ju na konkrétnej obrazovke a stále písa» a vydáva» pre pacienta, kedy pou¾i» prípravu lekárskej dokumentácie a diagnostiku.