Depresie 6 mesiacov po porode

Zvyèajne sa zistí, ¾e depresia plánuje svoje èinnosti výhradne na psychiku pacienta. Bohu¾iaµ, to nie je norma! Èasto je oblas» ovplyvòovania ochorení na fyziologický stav zla rovnako veµká, pokiaµ ide o jeho myseµ. Somatická choroba je druh fyzického ochorenia ovplyvnený psychologickými faktormi. Nie je to iné v úspechu depresie. Po prvé, depresia mô¾e existova» ako prvok, ktorý urèuje ¾ivot mnohých somatických chorôb, ako je diabetes alebo kardiovaskulárne choroby. Preto je skutoènos»ou, keï sa prvýkrát objavia symptómy depresie u pacienta a potom sa otvoria a pridávajú k vy¹¹ie uvedeným ochoreniam. Èasto sa vyskytuje aj situácia, v ktorej sa prejavujú príznaky depresie po diagnostikovaní somatických chorôb. V takomto prvku depresia úèinne zhor¹uje fyziologické ochorenie a bráni jeho funkènému o¹etreniu aj posilnením jeho vzorov a »a¾kých úèinkov.

Väè¹ina príznakov depresie mô¾e by» v¾dy pova¾ovaná za somatické symptómy. Ide predov¹etkým o príznaky, ako je strata radosti, strata záujmu, skorý pôrod a nepokoj, spánok bez spánku, nedostatok chuti a výrazné zní¾enie telesnej hmotnosti. Treba ma» na pamäti, ¾e somatické príznaky nie sú v¾dy symptómom alebo dôsledkom depresie. Niekedy sa vïaka fyzickej chorobe dostane do zlého, aby vytvoril alebo zintenzívnil zodpovedným spôsobom depresiu. Dôvody, preèo mô¾e prís» do tejto formy, sú odli¹né. Samozrejme, ¾e dôraz na to zahàòa zhor¹enie blahobytu a vnímanie presvedèenia, ¾e nebude existova» ¹anca na úplné vylieèenie choroby (najmä v prípade úspe¹ných »a¾kých a nevylieèiteµných ochorení. Veµká my¹lienka preto zva¾uje aj mo¾nos», v akej sa rodina spája s pacientom a podmienky, za ktorých musí by» trpie». Niekedy nie je ¹anca na úplné vylieèenie choroby, do ktorej sme sa dostali. Av¹ak vïaka modernej medicíne existuje stále vyhliadka na potlaèenie jej defektu alebo na zatajenie jej symptómov. Av¹ak depresia, ktorá pravdepodobne vyplýva z ochorenia, iba zhor¹í zdravotný stav pacienta, zatiaµ èo v mnohých prípadoch bude byt úplne eliminova» aj najmen¹iu mo¾nos» lieèby. Preto je dôle¾ité preskúma» zdravie pacienta nielen fyzicky, ale aj psychologicky.